การเขียนหนังสือราชการ

ประเภทของหนังสือราชการมี 6 ชนิด
๑. หนังสือภายนอก คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่าง
ส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก๒. หนังสือภายใน คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอก
เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
๓. หนังสือประทับตรา คือหนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้
หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบ
ลงชื่อย่อกำกับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการและระหว่างส่วนราชการ
กับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม การส่งสำเนาหนังสือ
สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณาสาร การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน การแจ้งผลงาน
ที่ได้ดำเนินงานไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ การเตือนเรื่องที่ค้าง เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่งให้ใช้หนังสือราชการ โดยใช้กระดาษตราครุฑ
๔. หนังสือสั่งการ หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ
และข้อบังคับ คำสั่ง คือบรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฏหมาย
ใช้กระดาษตราครุฑ ระเบียบ คือบรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฏหมาย
หรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ ข้อบังคับ คือบรรดาข้อความ
ที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฏหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑ
๕. หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด
ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์และข่าว ประกาศ คือบรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือ
แนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ แถลงการณ์ คือบรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้า
ใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์ หรือในกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ
ข่าว คือบรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ
๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้
เป็นหลักฐานในราชการ คือหนังสือที่ทางราชการทำขึ้นนอกจากที่กล่าวแล้วข้างต้น หรือหนังสือ
ที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการและส่วนราชการรับไว้เป็น
หลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
หนังสือรับรอง คือหนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ
รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้
เป็นหลักฐาน
บันทึก คือข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ
โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ
ลักษณะของเรื่องทีดี
๑. เป็นวลี หรือประโยคสั้นๆ
๒. ใช้ภาษาง่าย หรือชัดเจ
๓. ตรงประเด็นและตรงกับส่วนสรุป
๔. สุภาพ และรักษาน้ำใจผู้รับ
การเขียนส่วนเนื้่อหา
๑. คำขึ้นต้นเนื้อหา ด้วย, เนื่องด้วย, เนื่่องจาก, ตาม, ตามที่, นั้น, อนุสนธิ
๒. ย่อหน้าแรก ส่วนนำ แสดงถึงสาเหตุที่เขียนหนังสือนี้, เรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมา, ปัญหา/เหตุการณ์
๓. ย่อหน้าที่สอง แสดงถึงข้อเท็จจริง, ข้อมูล รายละเอียด, ประเด็นสำคัญ, ข้อกฎหมาย
๔. ย่อหน้าที่สามและสี่ (อาจรวมกันได้) ความคิดเห็น/ ข้อพิจารณา/ ข้อวิเคราะห์/ ข้อเสนอ/ ความต้องการ/ ถ้ามี
หลายข้อให้แยกเป็นข้อๆ
๕. คำลงท้าย เพื่อสรุปเน้นย้ำ ขอคุณ, เพื่อมารยาท แสดงความหวัง, จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ,
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เทคนิคการจัดระเบียบความคิดก่อนลงมือเขียน
๑. เขียนอะไร
๒. สถานที่ไหน
๓. กำหนดเวลาชัดเจน
๔. เป้าหมายในการเขียนคืออะไร
๕. จะวางแผนการเขียนอย่างไร

 

การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร

จากการฝึกอบรมและปฏิบัติการ เรื่องการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2557 ห้องประชุม303 อาคาร 50ปีฯ วิทยากร สามารถสรุปเนื้อหาเพื่อความเข้าใจและเพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปพฒนางานได้ดังนี้

การจัดเก็บเอกสาร                                                                 

1 การเก็บเอกสารระหว่างปฏิบัติ งาน คือ การเก็บหนังสือที่อยู่ระหว่างปฏิบัติงานและอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานและผู้รับผิดชอบในเรื่อยนั้นๆ เช่น หนังสือขอให้การควบคุมภายใน,หนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน 2. การเก็บเอกสารเมื่อปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว คือการเก็บเอกสารที่ไม่มีการโต้ตอบกัน และผู้รับผิดชอบดำเนินการในเรื่องนั้นๆเรียบร้อยแล้ว โดยมีทะเบียนหนังสือเก็บการจัดหมวดหมู่เอกสาร การจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บและการค้นหา

เอกสารแต่ละประเภทมีอายุการจัดเก็บดังนี้                                                          

– เอกสารการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น เอกสารติดต่อภายใน ภายนอก มีอายุการเก็บไม่น้อยกว่า 10 ปี         – เอกสารการเงิน ที่สำนักงานตรวจการแผ่นดินเข้าตรวจสอบแล้ว จัดเก็บ อย่างน้อย 5 ปี                                     – เอกสารที่สำคัญ เช่น แบบแปลนการสร้างตึก รูปภาพประวัติศาสตร์  มีอายุการจัดเก็บตลอดไป

มาตรฐานในการจัดเก็บเอกสาร                                                             

1. จัดเก็บตามหัวข้อเรื่อง เช่น การเบิกจ่าย การขอเข้าศึกษาดูงาน                                                               2. การจำแนกตามรายชื่อของหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น เก็บเอกสารตามรายชื่อหน่วยงาน กองคลัง กองกิจการ เป็นต้น                                                                                                                                3. จำแนกตามสถานที่ตั้งของหน่วยงาน เช่น แยกเก็บเอกสารเป็นจังหวัด ตำบล อำเภอ เป็นต้น                  4.ระบบการจัดเก็บโดยใช้รหัสแทน เช่น 01 เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 02 งานการเงิน 03 งานกิจการนิสิตการทำลายเอกสาร ควรมีการทำลายทุกปี โดยให้ทำลายภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีปฏิทิน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่ต้องการทำลายและแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการทำลายเอกสารและทำเรื่องไปยังสำนักจดหมายเหตุฯ ซึ่งวิธีการทำลายเอกสารนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสะดวกของหน่วยงานเช่น เผา เครื่องย่อยกระดาษ หรือวิธีอื่นตามความเหมาะสม

สร้างหนังสือนิทานบนแท็บเล็ตง่าย ๆ ด้วย “เจ-นิทาน”

หลายคนหลังจากที่ได้อ่านชื่อเรื่องการจัดการความรู้นี้แล้ว อาจจะมีคำถามหรือข้อสงสัยในใจว่า “เจ-นิทาน” มันคืออะไร? ทำไมถึงได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้มากจากการสำรวจผู้ใช้ 30 คน? มีแนวคิดและพัฒนาอย่างไร? แล้วมีประโยชน์กับใคร ผลลัพธ์ที่ได้หน้าตาเป็นยังไง? ก่อนที่ดิฉันจะตอบคำถามเหล่านี้ให้ทุกคนได้อ่าน คงต้องขอเกริ่นที่มาที่ไปของ
“เจ-นิทาน” กันก่อน..เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วดิฉันได้ทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่มีชื่องานวิทยานิพนธ์ว่า“เจ-นิทาน:กรอบแนวคิดในการสร้างหนังสือนิทานบนแท็บเล็ตพีซี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของเด็ก” ในการนำเสนองานวิทยานิพนธ์นี้ก็จะมีคำถามว่า “เจ-นิทาน มีที่มาจากอะไร และมันคืออะไร ฯลฯ เช่นกัน สำหรับคำถามแรกเกี่ยวกับที่มาของชื่อ ก็ไม่มีอะไรสำคัญมาก เพราะมันมาจากชื่อย่อตัวอักษรตัวแรกจากชื่อเล่นของดิฉันเท่านั้น แล้วงานนี้ก็เกี่ยวกับนิทานๆ ก็เลยจับมารวมกันเป็น “เจ-นิทาน”  แต่ที่สำคัญคือคำถามต่อมาว่า แล้ว “เจ-นิทาน” คืออะไร…ล่ะ
          “เจ-นิทาน” ก็คือ โปรแกรมประยุกต์ที่เป็นเครื่องมือสำหรับให้ผู้ใช้สามารถสร้างหนังสือนิทานได้เองบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
            ถามต่อว่าแล้วมีแนวคิดและพัฒนาอย่างไร?.. ก่อนที่จะเริ่มพัฒนานี้ มันต้องเริ่มมาจากแนวคิดและการศึกษาในหลาย ๆ เรื่องทั้งทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิทาน หลักการออกแบบและการพัฒนาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (พวกข้อความ ภาพกราฟิก เสียงตัวละคร เสียงประกอบฉาก ฯลฯ มาประกอบกันเป็นนิทาน) หลักการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ หลักการเกี่ยวกับโปรแกรม ฯลฯ เป็นต้น การประยุกต์หลักการต่าง ๆ เหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพล้วนต้องการความเข้าใจ ทำให้ดิฉันต้องตั้งใจศึกษาเป็นอย่างมาก กว่าจะได้ลงมือพัฒนา สำหรับการพัฒนานี้ดิฉันได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาใช้เพื่อสร้างหนังสือนิทาน และนิทานที่สร้างขึ้นก็จะเป็นสื่อในการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็ก ทั้งในด้านการเรียนรู้ สติปัญญา จิตใจ หรือจินตนาการ ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์นี้ดิฉันได้เน้นถึงความสะดวกในการใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อน สำหรับในด้านความง่ายจะแบ่งเป็นในเรื่องของความง่ายต่อการติดตั้ง ซึ่งผู้ที่ต้องการใช้งานโปรแกรมประยุกต์นี้สามารถทำการดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์จาก Google Play ได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย(Google Play เป็นแหล่งรวมโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้) และในเรื่องความง่ายต่อการใช้งาน ดิฉันก็ได้ออกแบบฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์สำหรับสร้างหนังสือนิทานเอาไว้ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน และคำนึงถึงการใช้งานที่จะต้องสร้างนิทานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน อีกทั้งเรื่องของการวาดภาพประกอบนิทาน โปรแกรมประยุกต์นี้ก็ได้มีการเตรียม ฉาก ตัวละคร และสิ่งประกอบฉากไว้พร้อม สำหรับผู้ต้องการสร้างนิทานที่จะเริ่มสร้างนิทานได้ทันที ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องวาดภาพเอง และยังได้นิทานที่สวยงามอีกด้วย ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความง่ายและสะดวกในการใช้งาน แม้ว่าผู้ใช้งานจะไม่มีทักษะทางด้านการวาดภาพหรือการใช้งานคอมพิวเตอร์ก็ตาม แต่ผู้ใช้จะสามารถทำการสร้างหนังสือนิทานเองได้ง่าย ๆ ผ่านโปรแกรมประยุกต์ “เจ-นิทาน” นี้เอง

“เจ-นิทาน” มีหน้าตาสีสันสวยงาม ดังภาพด้านล่างนี้
1 2

เมนูหลัก ๆ ของ“เจ-นิทาน” ประกอบด้วย

3

ในส่วนของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ “เจ-นิทาน” ดิฉันได้เลือกศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาจาวา (Java) และใช้เครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยโปรแกรม Eclipse โดยเบื้องต้นได้เลือกพัฒนาบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Samsung GALAXY Tab2 10.1 โดยการพัฒนาการออกแบบภาพกราฟิกได้ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 และใช้ libraryCanvas ของ Android สำหรับวาดกราฟิกในโปรแกรมประยุกต์

โปรแกรมประยุกต์ “เจ-นิทาน” ถูกตั้งใจออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ ให้สามารถสร้างหนังสือนิทานได้จากมัลติมีเดียต่าง ๆ ที่ถูกสร้างไว้ให้พร้อมใช้งานบนแท็บเล็ตแล้ว โดยหลังจากการสร้างหนังสือนิทานด้วย “เจ-นิทาน” แล้ว แน่นอนค่ะว่าประโยชน์ที่ได้จะเป็นของทั้งผู้สร้างและผู้รับ พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือครู (ผู้สร้าง) ก็จะมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสร้างหนังสือนิทานที่เป็นไปตามหลักการออกแบบและการพัฒนาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ได้เครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการของเด็ก และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครู ให้ใช้เวลาร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูง โดยที่เด็ก (ผู้รับ) ก็ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินและผ่อนคลาย สร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือครู สามารถสร้างนิทานที่ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนต่อการดำเนินชีวิตของเด็กได้ โดยที่เด็กไม่รู้สึกว่ากำลังถูกบังคับหรือชักจูง นอกจากนี้ ดิฉันยังนำเสนอแนวทางในการศึกษา พัฒนาและต่อยอดงานวิจัยใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “เจ-นิทาน” ด้วย โดยได้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานในกลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต่อการใช้งาน “เจ-นิทาน” สำหรับสร้างหนังสือนิทานบนแท็บเล็ต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของเด็ก ซึ่งผลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้จำนวน 30 คนพบว่า ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมได้ง่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาเมนูช่วยเหลือ (หรือ Help) และมีระดับความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมในระดับมากที่สุดในทุกด้านที่ทำการสำรวจ ประกอบไปด้วยด้านการใช้งาน ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ และด้านภาพรวมของโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งดิฉันก็หวังว่างานวิทยานิพนธ์นี้จะเป็นทางเลือกใหม่ของการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาใช้ในการสร้างหนังสือนิทานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับสร้างหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและต่อยอดการวิจัยต่อไปในอนาคต

อ้างอิง : การชนะเลิศการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนางสาวศศิธร  อารยะพูนพงศ์ ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง  เจ-นิทาน : กรอบแนวคิดในการสร้างหนังสือนิทานบนแท็บเล็ตพีซี 

วิธีการตรวจสอบพอร์ตที่เปิดใช้งานในระบบปฏิบัติการวินโดวส์และระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ด้วยโปรแกรม Nmap

พอร์ตเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร โดยมีความหมายสองลักษณะคือ พอร์ตที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น พอร์ตยูเอสบี (USB Port) พอร์ตอนุกรม (Serial Port) พอร์ตแลน (LAN Port or RJ45 Port) เป็นต้น และ อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตามที่มติทางคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้อนุมัติมาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโดยคาดหวังว่าจะสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้มากขึ้นและปิดช่องโหว่ในการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งมาตรการครั้งนี้จะปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้จาก“5 ขั้นอัตรา”  เป็น 7 ขั้นอัตราโดยบังคับใช้ในปีภาษี 2556 ที่จะต้องยื่นรายการในปี 2557 เป็นต้นไป อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เรื่องการลงทุนในกองทุนรวมRMF/LTF

จากบทความฉบับที่แล้วนั้นเราได้แนะนำเครื่องมือการออมเงินโดยการออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสำหรับใช้จ่ายหลังวัยเกษียณนั้น ในบทความฉบับนี้เราจะแนะนำความรู้เกี่ยวกับการออมเงินอีกวิธีหนึ่งที่เป็นการลงทุนและสามารถสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับเงินออมผ่านการลงทุนในกองทุนรวม RMFและ LTM  นอกจากจะช่วยเพิ่มเงินออมให้แล้วสามารถช่วยประหยัดภาษีให้อีกด้วยค่ะ  แต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่ากองทุนรวม RMF/LTF เป็นอย่างไร อ่านเพิ่มเติม

วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานเครื่องพิมพ์ Ricoh MP C2500 และ Ricoh MP 2550

เครื่องพิมพ์ Ricoh MP C2500 และ Ricoh MP 2550 เป็นเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชัน กล่าวคือมีความสามารถทำงานได้หลายอย่างในเครื่องเดียวทั้งการพิมพ์ การสแกน การทำสำเนา และการใช้งานแบบเครือข่าย นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในลักษณะขององค์กร โดยมีระบบจัดการผู้ใช้ภายในเครื่องหรือการตรวจสอบผู้ใช้จากระบบข้อมูลผู้ใช้ขององค์กร (LDAP, ISA) อ่านเพิ่มเติม

การแก้ปัญหาการลืมรหัสผ่านบนลินุกซ์

การลืมรหัสผ่านบนเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ เป็นเรื่องที่ทุกคนลืมกันเป็นประจำ บางครั้งแก้ไขไม่ได้ ถึงขนาดต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่กันเลยทีเดียว ในบทความนี้จะแนะนำถึงวิธีการที่เราลืมรหัสผ่านบนลินุกซ์ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการจากเว็บไซต์ของลินุกซ์ ในที่นี้จะใช้กรณีตัวอย่างของ Ubuntu Linux เมื่อทำการดาวน์โหลดมาได้แล้ว หาวิธีการในการเขียนลงแผ่น CD หรือทำ USB สำหรับ Boot ได้
2. เมื่อได้แผ่น CD หรือ Boot USB แล้วให้ทำนำแผ่น CD หรือ Boot USB ใส่ในเครื่องจากนั้นตั้งค่า BIOS ให้สามารถ Boot ได้จากแผ่น CD หรือ USB และเมื่อ Boot เข้า CD แล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม

มิติเศษส่วน

หลายคนคงเคยได้ยินว่าภาพถ่ายต่างๆ จะมีมิติเป็น 1 มิติ , 2 มิติ หรือ 3 มิติ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว รูปภาพบางรูปจะมีมิติที่ไม่เป็นจำนวนเต็ม เราเรียกรูปภาพที่มีมิติไม่เป็นจำนวนเต็มนี้ว่า มิติเศษส่วนหรือมิติแฟร็กทัล (Fractal Dimension) ในการหาค่ามิติแฟร็กทัล ในรูปบางรูปอาจใช้การคำนวณตามสมการทางคณิตศาสตร์ก็ได้

อ่านเพิ่มเติม

การติดตั้ง Private Cloud ด้วย Proxmox

หลายคนคงเคยรู้จักเครื่องเสมือน (Virtual Machine) ตัวอย่างเช่น VirtualBox , VMWare เป็นต้น

ซึ่งเครื่องเสมือนนี้จะเป็นการจำลองเครื่องใหม่บนทรัพยากรของเครื่องติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ และหลายคนคงเคยได้ยินในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ (Cloud Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต่อยอดจาก Virtual Machine ขึ้นมา โดยถ้าเป็นซอฟต์แวร์ในท้องตลาดที่มีขายกันอยู่ เช่น VMWare หรือ Hyper-V ของค่ายไมโครซอฟต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถพิเศษบางอย่างที่ในระบบ Virtual Machine ไม่สามารถให้บริการได้ เช่น การที่มีเครื่องแม่ข่ายหลายๆ เครื่องและทำให้เครื่องแม่ข่ายดังกล่าวสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันได้  การย้ายเครื่องไปใช้ทรัพยากรจากเครื่องอื่นโดยไม่ต้องปิดเครื่องหรือเรียกว่าการทำ Live Migration ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลระบบได้เป็นอย่างมาก อ่านเพิ่มเติม