Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบรรยายพิเศษ: life signature กับ turning point ของชีวิต
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นในหัวข้อ "ปรับทางธุรกิจ กำหนดทิศอุตสาหกรรม"
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์"
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 : NSC 2016
ประชาสัมพันธ์การจัดประกวด SAMEO-Jasper Research Awards ประจำปี 2558
ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการของที่ประชุม ปอมท.
Call for paper ICLIST 2016
ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีพ้นสภาพเนื่องจากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558

Pages

 

ที่ตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ

เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. +66 (0)38 10 3061, +66 (0)38 10 3096
โทรสาร +66 (0)38 39 3245
http://www.informatics.buu.ac.th

 

แผนที่