การศึกษาในยุคดิจิตอล กับ STEM

คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่

 • วิทยาศาสตร์ (Science)
 • เทคโนโลยี (Technology)
 • วิศวกรรมศาสตร์(Engineering)
 • คณิตศาสตร์ (Mathematics)

หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้ง 4 ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน เนื่องจากวิศวกรรมศาสตร์สนับสนุนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้เชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ สังคม การเมือง ฯลฯ วิศวกรรมศาสตร์ทำให้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มีรูปธรรม มีการนำไปใช้งาน ส่วนความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี ทักษะการคิดสร้างสรรค์ที่มาจากงานวิศวกรรมเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การศึกษาในยุคดิจิตอล

การศึกษาในยุคดิจิตอล ต้องเน้นทางด้านทักษะมากกว่าการให้ความสำคัญกับเนื้อหา เพราะเนื้อหาสามารถค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ต้องให้ความสำคัญในกระบวนการเรียนรู้มากกว่าหลักสูตร ให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้หลากหลายวิชากับชีวิตและการนำไปใช้ประโยชน์ และสามารถเรียนรู้เอง คิดได้เอง สร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ ซึ่งมีความสำคัญกว่าการท่องจำ นำเทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนในห้อง

การเป็นครูในยุคดิจิตอล

ในยุคดิจิตอลนั้นสามารถค้นหาความรู้ เนื้อหา ข่าวสาร บทความได้อย่างมากมาย ซึ่งอยู่ในรูปแบบ Cloud Knowledge ผู้เรียนจึงมีความสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นครูยุคดิจิตอลต้องปฏิบัติดังนี้

 • สอนให้น้อย เรียนให้มาก โดยเน้นการนำเนื้อหามาประยุกต์ใช้ หรือต่อยอดทางความคิด และต้องจัดการเรียนรู้ทักษะและความรู้ที่จําเป็น เปลี่ยนจากผู้สอนเป็นผู้ฝึกทักษะให้กับผู้เรียน
 • จัดการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ (Action Learning) และต้องเปลี่ยนการสอบเป็นการประเมินเพื่อการพัฒนาปรับปรุง ไม่เรียนเพื่อสอบ แต่ต้องเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
 • มีเทคนิคในการทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุก Gamification in learning การใช้ชิ้นส่วนของเกมเพื่อช่วยสร้างความสนใจ การใช้เทคนิคการสร้างเกมช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทำให้สามารถรู้วิธีการใช้และประยุกต์เทคโนโลยีอุบัติใหม่ เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขกับการทำกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้ มีแรงจูงใจให้คิด สร้างสรรค์ นำเสนอ ความรู้อย่างสนุกสนาน

กระบวนการทางวิศวกรรมในการออกแบบกิจกรรมสะเต็ม

 • Ask : เข้าใจความต้องการว่าทำเพื่ออะไร เช่น ปัญหา ผลลัพธ์ ข้อจำกัด เป้าหมายคืออะไรบ้าง
 • Imagine : ระดมสมองหารูปแบบที่เป็นไปได้ รวบรวมความคิด
 • Select : เลือกรูปแบบที่ต้องการ ประเมินความเป็นไปได้ ข้อดี ข้อเสีย
 • Plan : วางแผนการดำเนินงานการสร้างกิจกรรม พิจารณาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสังคม
 • Create : ดำเนินสร้าง สร้างแบบจำลอง และทดสอบตามที่ออกแบบ ทดสอบและปรับปรุง
 • Improve : ปรับปรุง ดูผลการใช้งาน เก็บข้อมูล และออกแบบใหม่

อ้างอิง: การสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีอุบัติใหม่ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ

ทิศทางของเทคโนโลยีกับการเตรียมพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา

เพียร์สัน บริษัทด้านการศึกษาและธุรกิจสิ่งพิมพ์ยักษ์ใหญ่ จัดอันดับประเทศที่มีการพัฒนาการศึกษาใน 2014 พบว่า ฟินแลนด์ครองอันดับ 1 ขณะที่ไทยรั้งอันดับที่ 35 จากทั้งหมด 40 ประเทศ

ความสูญเสียในระบบการศึกษา
ไม่แก้ไขที่กระบวนการ แก้ที่หลักสูตร หรือการกำหนดเนื้อหา มีการสอนตามที่เขียนไว้ในหลักสูตรที่กำหนดให้เรียน เน้นกรอบการเรียนที่เนื้อหา และความจำ ทำให้ผู้เรียนเรียนเพื่อสอบจึงเกิดระบบกวดวิชามากมาย และมีความคิดหาทางลัดให้ได้คำตอบ จึงมีหาทางลัดให้ได้คำตอบ เช่น การลอก โกงข้อสอบ ทุจริต รับจ้าง เพื่อให้ได้กระดาษปริญญาหนึ่งใบ

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่สังคมดิจิตอล
เมื่อเข้าสู่ยุตที่มีอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ผู้ที่เกิดในยุคใหม่นี้เรียกว่า Generation Z (Gen Z) ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้

 • ทำการบ้าน ฟังเพลง เล่นเน็ต ดูทีวีได้ในเวลาเดียวกัน
 • เชื่อมต่อกับคน ข้อมูลข่าวสารได้ง่าย
 • ไม่เก็บข้อมูล หรือจดจำไว้กับตัว
 • เป็นผู้ทำอะไรสั้นๆ เขียนข้อความสั้นๆ สามรถอดทนต่อความรอคอยได้น้อย

ดังนั้นต้องมีการปรับการเรียนให้เข้ากับยุคปัจจุบัน เป็นการเรียนสมัยใหม่ การเล่นสมัยใหม่ การเข้าสังคมแบบใหม่

พื้นฐานเทคโนโลยีอุบัติใหม่ที่ทำให้การเรียนเปลี่ยนไป
เนื่องจากความรู้ต่างๆ เก็บอยู่บนคลาวน์ สามารถเข้าถึงได้ง่าย ความรู้บนคลาวน์จึงเป็นหัวใจการศึกษายุคใหม่ ซึ่งมีเครื่องมือช่วยการทำงานร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันมากมาย การเรียนในปัจจุบันจึงเป็นรูปแบบกลับด้าน (Flipped Model)

Flipped Model
ให้ครูมีเวลาเชื่อมต่อกับนักเรียนมากขึ้น สร้างสิ่งแวดล้อมให้อยากเรียน และมีความต้องการเรียน ให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ โดยมีหลักการสร้างห้องเรียนกลับด้าน ดังนี้

 • เริ่มด้วยการฝึกให้นักเรียนรู้การเรียนด้วยตนเอง
 • ฝึกวิธีเขียนบันทึก เขียน mind map
 • กำหนดให้ตั้งคำถามที่น่าสนใจได้ และเตรียมถามครู

เพราะการสร้างห้องเรียนบนคลาวน์ทำได้ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา เตรียมการง่าย ครูและนักเรียนสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น เช่น Google Classroom มีแอพพลิเคชั่นมากมาย

 • Drive เก็บเอกสารมายมายได้ และค้นหาได้สะดวก
 • Talk คุยกันในชั้นเรียนได้
 • Calendar ใช้ปฏิทินร่วมกันได้
 • Docs สร้างการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่าง่ายดาย
 • Site สร้างเว็บไซต์ของตนเองได้
 • Video ใช้วิดีโอเป็นส่วนหนึ่งของการสอนได้

อ้างอิง: การสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีอุบัติใหม่ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ

การประเมินผลและการวัดผลการศึกษา

การประเมินผลการศึกษา คือกระบวนการท่ทำอย่างเป็นระบบเพื่อบอกให้ทราบว่าผู้เรียนได้รู้บรรลุวัตถุประสงค์ไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด โดยใช้ผลจากการวัดหรือการสังเกต ซึ่งอาจเป็นปริมาณหรือคุณภาพมาพิจารณาตัดสิน และการประเมินผลนั้นสำคัญ เนื่องจากการประเมินผลเป็นเครื่องมือที่ทรงอานุภาพมากจนผู้ใช้เครื่องมือต้องใช้อย่างระมัดระวัง (Sir William Osler 1913)

คำศัพท์ที่ใช้การวัดประเมินผล
Measurement: การวัดผล
Assessment: การะบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการประเมินผล
Evaluation: การตัดสินคุณค่า
Formative evaluation: กาประเมินผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและช่วยพัฒนาการเรียนรู้
Summative evaluation: การประเมินผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน เพื่อตัดสินคุณภาพว่าสมควรผ่านหรือไม่

กระบวนการประเมินผล

 1. วัดผลให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว
 2. เลือกเครื่องมือวัดผลให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการวั
 3. สร้างเครื่องมือวัดผลโดยคำนึงถึง
 • ความตรงตามเนื้อหา ตามโครงสร้าง ตามวัตถุประสงค์
 • เครื่องมือวัดผลมีความเชื่อมั่น ความเที่ยง
 • มีความชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • และความเป็นไปได้ในการนำแบบทดสอบไปใช้
 1. กำหนดมาตรฐานการตัดสินผล : อิงเกณฑ์ หรือ อิงกลุ่ม
 2. วิเคราะห์เครื่องมือวัดผ
 3. รายงานผลให้ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร รับทราบ

หลักการประเมินที่สำคัญ

 • การประเมินที่สอดคล้องกับสภาพจริงของผู้เรียน
 • การประเมินความสามารถของผู้เรียนในโลกแห่งความจริง
 • ประเมินที่เน้นให้เห็นพัฒนาการของผู้เรียน
 • การเรียนการสอนปละการประเมินต้องหลอมรวมกันและมีการแระเมินต่อเนื่องตลอดเวลาที่มีการเรียนการสอน
 • ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคน ไม่ควรใช้การเปรียบเทียบกับกลุ่ม แต่ใช้การเปรียบเทียบกับตนเองและเกณฑ์มาตรฐาน
 • วิธีการประเมินต้องยุติธรรมและโปร่งใส
 • ต้องประเมินให้ตรงและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การศึกษา (ดูจาก มคอ.3)
 • ไม่มีเครื่องมือวัดเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งสามารถวัดได้ครอบคลุม
 • การสร้างเครื่องมือต้องคำนึงถึงความเที่ยงตรง ความชัดเจน และสามารถนำไปใช้ได้สะดวก
 • การตัดสินต้องอยู่บนรากฐานของการประเมินที่ตรงกับพฤติกรรมที่กำหนด ไม่อยู่บนรากฐานของความจำ
 • บรรยากาศในการแปลผลการประเมินต้องเหมาะสมต่อการตัดสินใจ

อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัตการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวข้อ การพัฒนาความรู้และทักษะการออกข้อสอบ โดย รศ.พญ.วัลลี สัตยา

การสร้างข้อสอบแบบปรนัย

กรณีที่ควรใช้ข้อสอบแบบปรนัย

 1. ผู้สอบมีจำนวนมาก เพราะสามารถบริหารจัดการง่าย
 2. ต้องการนำข้อสอบไปวิเคราะห์และเก็บไว้ใช้ใหม่
 3. ต้องการครอบคลุมรายละเอียดของเนื้อหา
 4. ต้องการวัดความรู้ ไม่ใช่วัดทักษะ หรือเจตคติ
 5. มีเวลาออกข้อสอบมาก ต้องการผลการสอบเร็ว

หลักในการออกข้อสอบแบบปรนัย

 1. ต้องสามารถวัดผลการเรียนรู้ที่สำคัญ
 2. ต้องวัดในสิ่งที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของแต่ละวิชา
 3. ข้อสอบแต่ละข้อควรเป็นอิรสะจากกัน
 4. เรียงลำดับจากข้อง่ายไปหายาก
 5. ประมาณ 50 ข้อต่อ 60 นาที
 6. จำนวนข้อสอบที่มีความเที่ยงสูงคือ 80 ข้อขึ้นไป
 7. ความยากง่ายพอเหมาะ (ง่าย 25%, ปลานกลาง 50%, ยาก 25%)
 8. ไม่ควรสร้างข้อสอบที่โจทย์สั้น แต่คำตอบยาว

การสร้างโจทย์/คำถาม

 1. ใช้คำที่น้อยที่สุด ที่อ่านแล้วได้ใจความ ภาษาที่ใช้ชัดเจน ตรงจุดที่ต้องการถาม ไม่กำกวม ไม่ใช่คำย่อที่ไม่มาตรฐาน
 2. ควรเขียนเป็นประโยคคำถามที่สมบูรณ์
 3. แต่ละข้อต้องถามเพียงประเด็นเดียว
 4. ควรเขียนในรูป Positive form มากกว่า Negative form แต่หากจำเป็นต้องใช้คำในรูป Negative ควรเน้นคำนั้นใช้ชัดเจน เช่น “ข้อใดไม่ใช่การแต่งกายที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย”

การสร้างตัวเลือก

 1. ตัวเลือกที่ทำให้ข้อสอบมีความเที่ยงสูงสุดคือ 5 ข้อ
 2. คำตอบที่ถูกต้องมีเพียงคำตอบเดียว
 3. คำตอบที่ถูกต้องและตัวลวงควรสร้างให้มีความคล้ายคลึงกัน
 4. ถ้ามีภาษาที่ซ้ำๆ กันทุกข้อในตัวเลือก ให้นำไปรวมไว้ในโจทย์
 5. ตัวเลือกแต่ละข้อควรเรียงตามเหตุผล เช่น ตามลำดับตัวเลข ลำดับตัวอักษา ลำดับความสั้นยาว

อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัตการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวข้อ การพัฒนาความรู้และทักษะการออกข้อสอบ โดย รศ.พญ.วัลลี สัตยา

การสร้างข้อสอบอัตนัย

ข้อสอบอัตนัยแบบดั้งเดิม เป็นแบบทดสอบที่ต้องการให้ผู้ตอบเขียนตอบข้อความยาวๆ เป็นลักษณะของคำถามที่น้อยข้อ แต่ละข้อคำถามค่อนข้างกว้าง ไม่ค่อยเฉพาะเจาะจง สร้างข้อสอบง่าย แต่ใช้เวลาในการตรวจมาก การให้คะแนนขึ้นอยู่กับผู้ตรวจและมักมีปัญหาในการให้คะแนนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ข้อเสนอแนะในการออกข้อสอบอัตนัยให้มีคุณภาพ

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการวัดอะไร โดยปกติไม่ควรใช้วัดผลการเรียนรู้ระดับความจำ ควรวัดในระดับที่สูงกว่า เช่น การแปลผล การนำไปใช้ การวิเคราะห์
 2. คำถามต้องชัดเจน เจาะจงา การตั้งคำถามในแต่ละข้อควรถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น
 3. ไม่ควรมีการให้เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง เพราะอาจะยากง่ายไม่เท่ากัน เปรียบเทียบกันยาก
 4. ควรมีคำถามหลายๆ ลักษณะ เพื่อสามารถวัดได้หลายๆ ด้าน เช่น การแปลผล การวิเคราะห์ผล การแก้ปัญหา
 5. ควรกำหนดจำนวนข้อให้เหมาะสมกับเวลา
 6. ควรกำหนดคำตอบ และคะแนนแต่ละคำตอบไว้ล่วงหน้า

ข้อเสนอแนะในการตรวจข้อสอบอัตนัย

 1. ไม่ควรดูชื่อผู้ตอบก่อน
 2. ควรตรวจทีละข้อจนครบทุกคน แล้วจึงเริ่มข้อใหม่
 3. อาจเริ่มตรวจรอบแรกแบบคร่าวๆ แล้วตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้ง เพื่อจะทำให้คะแนนถูกต้องมากขึ้น

เงื่อนไขในการออกข้อสอบอัตนัย

 1. กลุ่มที่ถูกทดสอบมีขนาดไม่ใหญ่เกินไป
 2. ผู้ออกข้อสอบต้องการส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะในการเขียน
 3. ผู้ออกข้อสอบให้ความสำคัญกับทัศนคติ แนวคิด และคำอธิบายของผู้เรียน
 4. ผู้ออกข้อสอบไม่มีเวลามากนักสำหรับการออกข้อสอบ

ตัวอย่างลักษณะของคำถามอัตนัย

 • ให้เปรียบเทียบหรือระบุความแตกต่างของ….
 • ให้แสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ…
 • อธิบายหรือให้ความหมายของ…
 • ประยุกต์ทฤษฎี…กับสถานการณ์ต่อไปนี้…..

อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัตการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวข้อ การพัฒนาความรู้และทักษะการออกข้อสอบ โดย รศ.พญ.วัลลี สัตยา

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (ด้านการเงินจ่าย)

สรุปประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (ด้านการเงินจ่าย) โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเผยแพร่โดยหน่วยงานกองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านเพิ่มเติม

การตั้งค่า Gmail เพื่อใช้ชื่อในโดเมน it.buu.ac.th

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีโดเมนที่ใช้อย่างเป็นทางการ 2 โดเมนคือ informatics.buu.ac.th และ it.buu.ac.th สามารถเข้าถึง อ่านเพิ่มเติม

การเขียนหนังสือราชการ

ประเภทของหนังสือราชการมี 6 ชนิด
๑. หนังสือภายนอก คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่าง
ส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก๒. หนังสือภายใน คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอก อ่านเพิ่มเติม

การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร

จากการฝึกอบรมและปฏิบัติการ เรื่องการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2557 ห้องประชุม303 อาคาร 50ปีฯ วิทยากร สามารถสรุปเนื้อหาเพื่อความเข้าใจและเพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปพฒนางานได้ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

สร้างหนังสือนิทานบนแท็บเล็ตง่าย ๆ ด้วย “เจ-นิทาน”

หลายคนหลังจากที่ได้อ่านชื่อเรื่องการจัดการความรู้นี้แล้ว อาจจะมีคำถามหรือข้อสงสัยในใจว่า “เจ-นิทาน” มันคืออะไร? ทำไมถึงได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้มากจากการสำรวจผู้ใช้ 30 คน? มีแนวคิดและพัฒนาอย่างไร? แล้วมีประโยชน์กับใคร ผลลัพธ์ที่ได้หน้าตาเป็นยังไง? ก่อนที่ดิฉันจะตอบคำถามเหล่านี้ให้ทุกคนได้อ่าน คงต้องขอเกริ่นที่มาที่ไปของ อ่านเพิ่มเติม