Slideshow shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
 • โครงการรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
 • โครงการประกวดคลิปวีดีโอ “หลักประกันสุขภาพไทย”
 • โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา
 • การประชุมวิชาการ The 2014 th IEEE Thailand Student Conference on Senior Capstone Project
 • โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายรายงานผลการศึกษา และการจัดกิจกรรมระหว่างศึกษา ของนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิชัยพัฒนา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่สร้างชื่อให้กับคณะวิทยาการสารสนเทศ

 • First Call for Papers The 8th International Conference on Telecommunication System, Services, and Applications (TSSA 2014)
 • ประกาศ รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอกหรือวิชาเฉพาะหรือแบบบูรณาการฉบับเดียว ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัย ในการประชุม The 2014 International Technical Conference on Circuits/System, Computers and Comunications (ITC-CSCC 2014)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.
 • รับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลไปโอลาสโก้ ประเทศไทย
 • ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการในการเข้าร่วมพิจารณาทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
 • ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 3 (NCMedInfor 2014)
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 (NAC2014)
 • ประกาศผลคะแนนการสอบวัดทักษะการเขียนโปรแกรม ระดับต้น ประจำปี 2557

 • การให้ทุนอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2557
 • ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 • เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 ประเภททุนปกติ
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557
 • สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวศึกษาธิการ ประกาสให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ของ กฟภ.
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้ารับ “ทุนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 • ประกาศการให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
 • ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชา

  ปริญญาโท

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

      >>สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
      >>สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ปริญญาเอก

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

      >>สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          

  ข่าวกิจการนิสิต

  RSS งานกิจการนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

  ข่าวเกี่ยวกับการวิจัย

  RSS งานส่งเสริมการวิจัย

  On tuesday I went down to munich for business ... during the flight I used my speedy 40 and during my meetings the ebene NF GM... By DBF said I am crazy because I was there only one day and had two bags and clothe for a week... LV

  ,

  Congrats~I saw this beauty on display today and I was This is a beautiful bag!! louis vuitton purse

  ,

  Congrats. louis vuitton bag

  ,

  Definitely Chanel flap. Good luck deciding! tablet pc -p100-fw.zip

  ,

  Great choice! I love the NF. I probably use that bag more than any other in the summer. It's holds a ton and everything is easy to see in there, lol. Congratulations! louis vuitton luggage

  ,If your lucky you can often find pre-loved bags on eBay that are practically new. Although I am in Australia and I have checked out the website prices and I haven't really seen much difference in the price if at all? Perhaps just a US thing? lv bags,

  Cindy05, Thanks! Did you manage to get yours? How did you guess it? If it does come in EVA, would be soo nice! lv bags

  ,

  Congrats! louis vuitton outlet

  .

  เครือข่ายสังคมออนไลน์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

  facebook twitter YouTube

  DailyMotion

  Informatics Gallery