เอกสารประกอบการเรียน

บทเรียน เอกสารบรรยาย เอกสารปฏิบัติการ
1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการที่ 1
2 บทที่ 2 ซอฟต์แวร์ระบบ ปฏิบัติการที่ 2
3 บทที่ 3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ปฏิบัติการที่ 3
4 บทที่ 4 สารสนเทศและการพัฒนาระบบ ปฏิบัติการที่ 4
5 บทที่ 5 ฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล ปฏิบัติการที่ 5
6 บทที่ 6 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปฏิบัติการที่ 6
7 บทที่ 7 การเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ทางระบบเครือข่าย และเครือข่านอินเตอร์เน็ต ปฏิบัติการที่ 7
8 บทที่ 8 โปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปฏิบัติการที่ 8
9 บทที่ 9 ซอฟต์แวร์เพื่อสังคม (Social Software) ปฏิบัติการที่ 9
10 บทที่ 10 ปัญหาที่เกิดจากคอมพิวเตอร์และมาตรการควบคุม ปฏิบัติการที่ 10
11 บทที่ 11 ปัญหาสังคมจากเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยะธรรมและกฏหมาย ปฏิบัติการที่ 11  ปฏิบัติการที่ 12

เอกสารประกอบการบรรยาย

สัปดาห์เรียน เนื้อหาบรรยาย ดาวน์โหลด PowerPoint (เก่า) ดาวน์โหลด PowerPoint (ใหม่)
สัปดาห์ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ PowerPoint PowerPoint
สัปดาห์ที่ 2 ซอฟต์แวร์ระบบ System Software PowerPoint PowerPoint
สัปดาห์ที่ 3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Application Software PowerPoint PowerPoint
สัปดาห์ที่ 4 สารสนเทศและการพัฒนาระบบ (ครั้งที่ 1) PowerPoint PowerPoint
สัปดาห์ที่ 5 สารสนเทศและการพัฒนาระบบ (ครั้งที่ 2) PowerPoint PowerPoint
สัปดาห์ที่ 6 ฐานข้อมูล(ครั้งที่ 1) PowerPoint PowerPoint
สัปดาห์ที่ 7 ฐานข้อมูล(ครั้งที่ 2) PowerPoint PowerPoint
สอบกลางภาค
สัปดาห์ที่ 9 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ครั้งที่ 1) PowerPoint PowerPoint
สัปดาห์ที่ 10 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ครั้งที่ 2) PowerPoint PowerPoint
สัปดาห์ที่ 11 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ครั้งที่ 3) PowerPoint PowerPoint
สัปดาห์ที่ 12 ซอฟต์แวร์เพื่อสังคม PowerPoint PowerPoint
สัปดาห์ที่ 13 ปัญหาที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ และมาตรการควบคุม PowerPoint PowerPoint
สัปดาห์ที่ 14 ปัญหาสังคม จากเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม และกฎหมาย PowerPoint PowerPoint
สอบปลายภาค

เอกสารประกอบปฏิบัติการ

ลำดับ แฟ้มข้อมูลตัวอย่าง
1 แบบฝึกหัด Calc เบื้องต้น
2 แบบฝึกหัด Calc Sort Filter
3 แบบฝึกหัด Calc Consolidate