รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล กลุ่ม mid80
49529243 นายอาทิตย์ ปัญจกะบุตร 1 40 *****นิสิตที่ได้คะแนนแล้วมีทศนิยมคือนิสิตที่ฝนรหัสผิด  
50054807 นายอรุณชัย พิทยารัตน์ 1 47 จึงหัก 5% จากคะแนนที่ได้
51053463 MR.EK SAMOEURN 1 21
52050006 นางสาวกรกมล แพทอง 1 54
52050011 นางสาวกษมา อุเทน 1 60
52050018 นางสาวขวัญใจ ชั้วเอ้ 1 37
52050019 นางสาวขวัญศิริ อุไรวรรณ์ 1 53
52050026 นางสาวจันทร์หอม เขมสุนทร 1 42
52050027 นางสาวจิตราวดี พ่วงกระสินธ์ 1 57
52050042 นายชัยวัฒน์ แถวจันทร์ 1 48
52050066 นายดิษฐพล เทียนทอง 1 44
52050071 นายทวีศักดิ์ ทาวะลัย 1 41
52050099 นายนิวิฐ เทศสีแดง 1 49
52050109 นายปารินทร์ นิยม 1 42
52050113 นายพงศธร คำศิลป์ 1 53
52050131 นางสาวภาวิณี สุวรรณโชติ 1 35
52050135 นางสาวมัลลิกา รัตนรินทร์ 1 43
52050149 นายวราวุฒิ นะวะมี 1 59
52050151 นายวโรรมย์ ขันธุวาร 1 59
52050158 นายวีระชาติ ไทยเสถียร 1 50
52050163 นายศักดิ์จุฬา นามจันทร์ 1 52
52050165 นางสาวศุทธินี วรรณสุทธิวัฒน์ 1 54
52050169 นางสาวสมลักษณ์ คล้ายสังวาลย์ 1 50
52050183 นางสาวสุธินี พุ่มผล 1 48
52050194 นางสาวสุรัชฎา เลิศพงษ์ไทย 1 53
52050199 นายหฤษฎ์ เอี่ยมอ่อน 1 55
52050209 นายอัมรินทร์ บัวเผื่อน 1 54
52050211 นายอานนท์ นิยมสุข 1 54
52050212 นายอานนท์ มั่นเสกวิทย์ 1 60
52050217 นางสาวขนิษฐา ผาเจริญ 1 39
52050221 นายชาตรี น้อยสวัสดิ์ 1 45
52050223 นายณัฐพงษ์ พนโสภณกุล 1 59
52050231 นางสาวบุญศิริ เพิ่มสุวรรณ 1 55
52050237 นางสาวมนฤดี สุขชื่น 1 51
52050245 นายวรรณะ พาลี 1 51
52050246 นางสาววรรณิศา อินทนา 1 54
52050254 นายสรณ์ศิริ เรืองโลก 1 45
52050258 นางสาวเสาวลักษณ์ ทับทิม 1 41
52050270 นายดิสพงษ์ จิ๋วน๊อต 1 30
52050271 นายทรงยศ ชูราศรี 1 39
52050275 นายปาณชัย แสวงหาทรัพย์ 1 37
52050284 นายอาทิตย์ ทิมมาศย์ 1 33
52050288 นางสาวกมลวรรณ ทองคำ 1 46
52050298 นายกิตติศักดิ์ หมอนทอง 1 68
52050323 นายชิตพล ด่านธนะทรัพย์ 1 55
52050372 นางสาวธิดารัตน์ พลเยี่ยม 1 38
52050402 นางสาวพัสดา ปัดชุมมี 1 46
52050415 นางสาวมัณฑนา ศึกขยาด 1 48
52050005 นางสาวกมลวรรณ อนันตประยูร 2 56
52050030 นางสาวจิราพร พรหมจรรย์ 2 37
52050082 นางสาวธิดารัตน์ พงศ์พันธุ์บัณฑิต 2 43
52050145 นายวรภูมิ อิ่มเอิบ 2 38
52050157 นายวิศรุต ชุมภูยาละ 2 51
52050187 นายสุรเชษฐ์ ประชุมวงค์ 2 70
52050203 นางสาวอรวรรณ แก้วคำแสน 2 60
52050216 นางสาวกิตติยา เจี๊ยะหลิม 2 50
52050219 นางสาวฉันท์ชนิต ดาราประเสริฐกุล 2 56
52050247 นางสาววริษฐา อภิชาติโยธิน 2 62
52050256 นายสุมนัส ศิลาโชติ 2 47
52050276 นายพงษ์อำมาตย์ ศรีวัง 2 49
52050279 นายพีรภัทร์ บัวรอง 2 31
52050282 นางสาววิภาวรรณ ชูช่วย 2 51
52050283 นายศรัณย์ ศรีใสคำ 2 34
52050287 นางสาวกมลวรรณ ขันทอง 2 52
52050290 นายกฤตภาส สุพิทิพย์ 2 45
52050295 นางสาวกัญชนก เขียวโพธิ์ 2 43
52050297 นางสาวกิตติยา มหาวรรณศรี 2 43
52050308 นางสาวจินตนา เสวีวัลลภ 2 52
52050314 นายเจษฎา ตันติพิมลกุล 2 63
52050316 นางสาวชนารัศมิ์ เอี่ยมวงศ์ 2 42
52050325 นายเชาว์ ชนะดี 2 43.7
52050347 นายตทาการ เขมาสิทธิ์ 2 56
52050366 นายธนาวุฒ ปริญญาวิภาต 2 40
52050370 นางสาวธันย์ชนก สุรินทร์ 2 48
52050376 นายธีรศักดิ์ ทวีวัฒน์ 2 40
52050379 นางสาวนันทรัตน์ โยคะวัฒน์ 2 35
52050386 นายประกาศิต เมฆดุษฏีรมย์ 2 38
52050389 นายปริวรรต แสนประกอบ 2 48
52050399 นางสาวพัชราภรณ์ ดอนชัยรัตน์ 2 54
52050401 นางสาวพัชรีญาภรณ์ อินพานิช 2 39
52050404 นางสาวพิมพ์ประไพ แสงสัย 2 47
52050408 นายเพิ่มพูล รักษา 2 45
52050409 นายไพรวัลย์ นนสุมี 2 55
52050417 นางสาวมาลาตรี โคตะมา 2 42
52050418 นางสาวมาลิสา อุลิศนันท์ 2 36
52050422 นายยุทธภูมิ ฝาสันเทียะ 2 38
52050438 นายวีรเทพ แสงโกร 2 46
52050446 นายศักรินทร์ อินทฤกษ์ 2 37
52050456 นางสาวสริญญา จีนประชา 2 48
52050460 นายสิทธิพงษ์ สีสิงห์ 2 46
52050472 นางสาวสุพรรณิกา เพชรภักดี 2 39
52050475 นายสุเมธ วิริยะวรกานนท์ 2 42
52050478 นายองค์การ ยืนยงค์นาน 2 41
52050509 นายศรัณย์ โสธรศักดิ์ 2 40
52050516 นางสาวนัชมีย์ อาแว 2 ขาดสอบ
51411553 นางสาวจิรวรรณ มาสง่า 3 28
51411720 นางสาวนิภาพร อินทปัญญา 3 27
51411867 นางสาวรังสิยา นิ่มสาย 3 27
51411973 นางสาวศันสนีย์ จิตต์เจียรนัย 3 33
51413380 นางสาวจุฑามาศ เขียวอร่าม 3 38
51413397 นายสัณฐิติ ธัญกิตติวงศ์ 3 22
51413410 นายอภินันท์ วัฒนสุนทร 3 25
52050002 นางสาวกชามาส เลิศลบธาตรี 3 61
52050044 นายโชคอนันต์ โชติมณีศักดิ์ 3 53
52050067 นายทนาลักษ์ ปราณีคุณากร 3 54
52050083 นายธีรพล เทศเล็ก 3 45
52050146 นางสาววรรณวิภา อนุสรณ์ขาวผ่อง 3 49
52050154 นายวันชัย บุญมีมาก 3 61
52050192 นายสุรสิทธิ์ ถนอมอรุณ 3 56
52050207 นางสาวอังคณา กระแสร์ชล 3 45
52050257 นางสาวสุรีย์ นิ่มสุข 3 51
52050265 นายอดิศักดิ์ คงคำ 3 57
52050302 นางสาวขัตติยา นุชธิสาร 3 53
52050307 นางสาวจารุวรรณ ลิ้มล้ำเลิศ 3 50
52050324 นางสาวชุลีพร ศิริวังชัย 3 41
52050333 นายณัฐพงศ์ ป้องกัน 3 44
52050350 นายทรงกลด ศรีสันต์ 3 38
52050357 นางสาวทิพวรรณ สินชัยกิจ 3 49
52050369 นายธวัชชัย เรียบร้อย 3 43
52050378 นายนพกิต วิเศษพล 3 54
52050381 นายนิติพันธ์ ฤกษ์ใหญ่ 3 39
52050382 นายนิรัติศัย ไชยชนะ 3 46
52050388 นายประพจน์ มณีไพโรจน์ 3 51
52050405 นางสาวพิไลพร เปลี่ยนศิลาทอง 3 48
52050413 นายภูเบศร์ จันดี 3 34
52050420 นางสาวยลดา บัวรื่น 3 39
52050431 นายวรายุทธ กิจธนอุดม 3 52
52050453 นายสถาพร ละครชัย 3 53
52050462 นายสุชาติ อุส่าห์ดี 3 35
52050463 นางสาวสุฑารัตน์ ทองรัดแก้ว 3 43
52050483 นายอนุชิต โยธานันท์ 3 49
52050484 นายอภิชาติ การะเวก 3 43
52050485 นางสาวอภิญญา บุตรดา 3 41
52050486 นายอภินันท์ ต้นเกษ 3 39
52050487 นายอภิวัฒน์ สะอาดวงค์ 3 44
52050491 นายอรรตพล ชายวิริยางกูร 3 43
52050492 นายอรรถชัย ระชะตะ 3 41
52050498 นางสาวอาภรณ์ แก้วประดิษฐ์ 3 37
52050500 นายอำพล เทียนศรี 3 31
52050501 นายอิสระพงศ์ สุจริยา 3 46
52050503 นายอุทัย อู่ทอง 3 44
52050506 นายจตุรงค์ ท่านัดธี 3 38
52050510 นายอานนท์ สุขประเสริฐ 3 55
50054164 นายศิวาวุธ เต่าสา 4 51
52050010 นางสาวกฤติยา ชิตณรงค์ 4 54
52050032 นายฉัตรชัย ฤทธิรงค์ 4 54
52050091 นายนัฐพงษ์ แสงสง่าศรี 4 65
52050156 นางสาววิลาสินี วิสัยจร 4 51
52050198 นางสาวโสภิดา บุญมี 4 57
52050214 นางสาวอุษา แก้วกลม 4 59
52050243 นางสาววนารี รอดวิจิตร 4 45
52050251 นางสาวศศิวิมล เพ่งพินิจ 4 50
52050259 นางสาวหนึ่งฤทัย รักยศไทย 4 32
52050260 นายอติพล ทะสะโส 4 62
52050268 นายไชยวรรณ เสวีภณ 4 49
52050269 นายณัฐพล ขันโท 4 38
52050277 นางสาวพัตร์ชา จิระธนเศรษฐ์ 4 45
52050313 นางสาวเจมิกา รุ่งเรืองภิญโญสุข 4 37
52050317 นางสาวชลทิชา จันทร์พราหมณ์ 4 57
52050322 นายชัยรัตน์ กิ่งพรมภู 4 40
52050336 นายณัฐพงษ์ ลิ้มกุล 4 51
52050339 นายณัฐพล นิลเนตร์ 4 47
52050349 นายตะวัน กิตติเกริกพล 4 39
52050352 นายทรรศนะ คะโยธา 4 48
52050356 นางสาวทัศนีย์ ถ้วนญาติ 4 47
52050365 นางสาวธนาภรณ์ ทองรูปพรรณ์ 4 48
52050387 นายประทีป คิดดีจริง 4 35
52050393 นางสาวฝากฝัน ชั้นงาม 4 39
52050395 นายพงศ์พัฒน์ วัฒนานุโรจน์ 4 40
52050406 นายพิษณุ วงศ์ทองดี 4 52
52050414 นางสาวมนธิดา ทองแย้ม 4 49
52050426 นายวงศกร ยอดสง่าสกุล 4 44
52050432 นางสาววราวรรณ จันทะลี 4 46
52050433 นางสาววริษฐา ทองอ่อน 4 40
52050435 นายวัฒนา พุธโธทา 4 51
52050436 นางสาววันวิสา ชัยเกียรติยศ 4 59
52050441 นายวุฒิชัย พัฒนชาญสกุลชัย 4 50
52050444 นายศราวุธ จันทนะโสตถิ์ 4 39
52050445 นางสาวศศิธร แซ่ตั๋ง 4 44
52050449 นายศุภเชษฐ์ ศิวะนันทากรณ์ 4 52
52050455 นายสมิทธิ์ สุวรรณ 4 44
52050457 นายสาธิต ณ หนองคาย 4 47
52050468 นางสาวสุนันทา วงศ์เพียร 4 42
52050470 นางสาวภูริชญา ท่าหิน 4 47
52050474 นางสาวสุภาวิณี จันทะบุตร 4 46
52050480 นายอดิศักดิ์ บุญเวิน 4 54
52050497 นางสาวอัปสรสิริ ฉิมลอย 4 40
52050499 นางสาวอาภากร อินทร์ศรี 4 36
52050502 นายอุดมชัย อ่ำสกุล 4 47
52050505 นางสาวเอื้องพร รุจิหาญ 4 47
52050508 นางสาวชมภัสสร คงดำ 4 34
52050014 นายกีรติ ทรงพัฒนะโยธิน 5 55
52050021 นายคณิน สุตตานนท์ 5 31
52050031 นางสาวเจนจิรา พิทักษ์กรณ์ 5 57
52050036 นายชลภูมิ อุดมพงษ์ 5 44
52050038 นายชัชวาลย์ มากสัชฌุ 5 54
52050039 นายชัย พฤกษาขจร 5 46
52050074 นายทศพล สิงห์ฮวบ 5 36
52050090 นางสาวนัฏฐิกา ฉวีสุข 5 55
52050098 นางสาวนิลุบล สินมงคล 5 35
52050102 นางสาวเบญจมาพร เสือหลง 5 51
52050103 นางสาวเบญจมาศ อาจดวงดี 5 35
52050134 นางสาวมัทนา ไชยบุบผา 5 49
52050147 นางสาววรรณา มูลเปา 5 43
52050159 นายศรัณย์ สุตันตวงษ์ 5 49
52050160 นายศรัณยู เบญจมกุล 5 39
52050174 นายสิทธิกาญจน์ เจริญธนกิจรัตน์ 5 57
52050180 นายสุทธิชาต ปานทับ 5 41
52050205 นางสาวอรุณวรรณ ศรีทองคำ 5 33
52050222 นายชุติพงศ์ สัตย์สถิตย์ 5 53
52050238 นายมารุต ยาคำประเสริฐ 5 38
52050240 นางสาวโยทะการ์ พุทธปะ 5 34
52050242 นายรุ่งเรือง ศรีสมศักดิ์ 5 37
52050255 นางสาวสุนิสา บุญเต็ม 5 41
52050264 นางสาววรีพร ศรีนาง 5 37
52050274 นางสาวนิศากร บุญช่วย 5 47
52050280 นายยอดรัก อิ่มใจ 5 40
52050281 นายรัฐวุฒิ ดอกชา 5 30
52050299 นางสาวกุลธิดา จุลสุคนธ์ 5 45
52050300 นายเกียรติศักดิ์ ได้แทน 5 44
52050306 นายจักรกริช อาจหาญ 5 39
52050312 นางสาวจุไรรัตน์ แอนดะริส 5 46
52050315 นายเฉลิมพร แขมคำ 5 40
52050330 นางสาวณัฐตยา ขันศรี 5 31
52050332 นายณัฐพงศ์ โตสิงห์ 5 43
52050334 นายณัฐพงษ์ พันภูงา 5 29
52050338 นายณัฐพล ชื่นชมรัตนวงศ์ 5 49
52050342 นายณัฐวุฒิ ธารเนตร 5 50
52050344 นายณัฐวุฒิ ม่วงศรีจันทร์ 5 40
52050345 นายดนัย สาริยันต์ 5 34
52050346 นายดิศรินทร์ ผ่องคณะ 5 46
52050353 นายทศพล เชื้อจีน 5 35
52050371 นายธานินทร์ ปิยะนันท์ 5 41
52050384 นายบุริศร์ ชิ้นประเสริฐ 5 57
52050390 นายปรีดี สาโต 5 44
52050392 นางสาวปุณยวีร์ นิลรัตน์ 5 38
52050394 นายพงศ์ธร สุขเกษม 5 42
52050396 นายพรรษชล ผิวตาลดี 5 52
52050407 นางสาวเพ็ญศรี ชุ่มกลาง 5 39
52050424 นายรังสิมันต์ มาท้วม 5 43
52050526 นายอนุชิต กิติกรเศรษฐ์ 5 53
52050320 นางสาวชัชรัตน์ เพิ่มพูล 6 46
52050361 นายธนพล จันทร์ขจร 6 52
52050397 นายพลวัฒน์ ไชยธรรม 6 36
52050419 นายเมธาวี ชัยสกุลไพศาล 6 31
52050429 นางสาววรรษมล สุวัฒน์ศุภกุล 6 37
52050440 นายวีรศักดิ์ ฟองย้อย 6 43
52050443 นางสาวศรัญญา แสงจรัสวิชัย 6 36
52050447 นายศิวกร ลาภไพศาล 6 43
52050452 นางสาวสกุลรัช บรรเทิงจิตร 6 49
52050465 นางสาวสุธาทิพย์ อาจสัญจร 6 44
52050469 นางสาวสุนิสา ตนประเสริฐ 6 43
52050477 นางสาวหยาดพิรุณ วานิชานันท์ 6 56
52050479 นายอดิศร วงศ์ธนาพร 6 40
52050493 นายอรรถพล จิตต์อารี 6 51
52050507 นายชนาธิป แก้วนะ 6 44
52050069 นายทรงกลด จิตรตั้งตรง 7 45
52050100 นางสาวนิสารัตน์ แซ่เจ็ง 7 42
52050118 นางสาวพรพิมล ศิริสุขสวัสดิ์ 7 50
52050218 นายคชาศักดิ์ เจริญยิ่ง 7 53
52050244 นางสาววรกมล ศิลปวุฒิ 7 50
52050286 นายกนกฤกษ เรืองไพศาล 7 45
52050289 นายกรีพงศ์ ไอยรัตน์ 7 46
52050293 นายกฤษณะ อุทัยทิศ 7 59
52050294 นายกฤษดา จิรพงศ์ภิญโญ 7 43
52050296 นายกัมปนาท นาคขำ 7 44
52050301 นางสาวนันทภรณ์ ศิริมนาทร 7 35
52050303 นายคณิต เตี้ยเสมอเชื้อ 7 54
52050305 นางสาวจริยา งามขำ 7 41
52050309 นายจิรพันธุ์ วิทยาสุทธิเกษม 7 51
52050310 นายจีรภัทร์ พยัคฆเพศ 7 41
52050311 นางสาวจุฑามาศ สายสะอาด 7 36
52050319 นายชัชพล ภูแข่งหมอก 7 31
52050327 นายณรงค์เดช ศรีงาม 7 35
52050328 นายณัฏฐพันธ์ โพธิ์นอก 7 48
52050335 นายณัฐพงษ์ ฤทธิ์พรณรงค์ 7 32
52050337 นายณัฐพล กองแก้ว 7 46
52050340 นายณัฐพันธ์ วัชรเวชศฤงคาร 7 35
52050343 นายณัฐวุฒิ บุญทานัง 7 36
52050355 นายทัดสุระ ยานะกิจ 7 43
52050358 นายเทพรัตน์ บุตรศรี 7 40
52050362 นายธนรัฐ น้าวแสง 7 35
52050363 นายธนวัฒน์ ฤกษ์วีรี 7 43
52050367 นายธรรมชาติ มูลสาร 7 37
52050368 นายธวัชชัย นาสืบ 7 42
52050374 นายธีรพงษ์ พัฒนาภรณ์ 7 51
52050375 นายธีรวัฒน์ ขุนทองจันทร์ 7 53
52050377 นายธีระวัฒน์ ชินทอง 7 37
52050380 นายนิติ กุญชู 7 42
52050383 นายบวรไชย พูลสวัสดิ์ 7 44
52050385 นายปฐมพงษ์ จิวมงคลชัย 7 38
52050398 นางสาวพลอยชนก โทนุสิน 7 41
52050400 นางสาวพัชราภรณ์ นิระทัย 7 56
52050403 นายพิชิตชัย เตยะวัฒน์ 7 55
52050412 นางสาวภิญญดา นาคศรีคร้าม 7 49
52050416 นายมานิตย์ ม่วงมีค่า 7 42
52050421 นางสาวยลดา เบ๊ะกี 7 48
52050439 นายวีรภัทร์ สองจันทร์ 7 35
52050442 นายวุฒิชัย วิรเศรษฐ์ 7 51
52050451 นายศุภณัฐ จิตรใสเย็น 7 47
52050458 นายสิทธิชัย ใจเย็น 7 60
52050467 นางสาวสุนทรี ใจคง 7 47
52050473 นางสาวสุภลักษณ์ แปลยาว 7 32
52050476 นางสาวหงษ์หยก หรั่งชะเอม 7 42
52050481 นางสาวอนงค์ลักษณ์ ใจเพ็ชร 7 35
52050059 นายณัฐวุฒิ วิทยานุกรณ์ 8 40
52050233 นายปัณณวิชญ์ สินลา 8 59
52050239 นายไมตรีเดช งามผล 8 53
52050252 นายศักรินทร์ ฉ่ำแสง 8 55
52050253 นายศุภชัย เชื้อเกตุ 8 54
52050292 นายกฤษณะ ทรงงาม 8 44
52050321 นายชัยมงคล อาจโยธา 8 60
52050329 นางสาวณัฐฐา มงคลสารโสภณ 8 47
52050331 นายณัฐพงศ์ กองพิธี 8 35
52050341 นายณัฐวุฒิ ทิสาระ 8 54
52050351 นายทรงวุฒิ พูลสนอง 8 39
52050354 นายทศวรรษ ไถ่ประยูร 8 36
52050423 นายระเด่น จันดาวรรณ 8 32
52050425 นายลักษภณ กลิ่นสุคนธ์ 8 50
52050427 นายวรไกร ไกยวงศ์ 8 41
52050428 นายวรรธนัย สหสมโชค 8 40
52050430 นายวรวิชญ์ วังส์ด่าน 8 38
52050434 นายวรุต พานโคตร 8 39
52050437 นายวิริยะ จันทร์พิทักษ์ 8 41
52050454 นายสมชาย เสาศิริ 8 40
52050464 นายสุทธิพงษ์ ผามล 8 32
52050482 นายอนุกูล นิลวดี 8 48
52050488 นางสาวอภิษฎา ยอดเครือมา 8 35
52050489 นายอมรชัย ราชวงษา 8 54
52050490 นางสาวอมราลักษณ์ แซ่ลิ้ม 8 36
52050494 นายอรัญ ศิริรัตนภูมี 8 31
52050495 นางสาวอลิตตา โพธิ์ย้อย 8 32
52050496 นางสาวอังสุวรรณ ซังยืนยง 8 42
52050504 นายอุทิศ วิระสิน 8 41
49025547 นางสาวภัสราพิมพ์ พิรกุลวานิช 9 49
52020155 นางสาวณภัทรศร สุขสบาย 9 59
52020156 นางสาวนิภาภัทร ดัสดุลย์ 9 58
52020158 นายพริษฐ์ ปานเกิด 9 39
52020411 นางสาวกรวิภา แก่นบุบผา 9 56
52020414 นางสาวธนาพร วายประโคน 9 62
52020417 นางสาวปพิชญา แกดสันเทียะ 9 50
52020418 นางสาวปาลิตา สุรินทวงศ์ 9 55
52020419 นายพรเทพ มะโรณีย์ 9 46
52020424 นางสาวสุทธิพร อู่ศิริ 9 57
52020426 นางสาวอภิรมย์ มานะ 9 55
52020874 นางสาวกฤตยาพร เจริญผล 9 47
52020875 นางสาวกัญญา ปัญจพาณิชย์กุล 9 45
52020876 นางสาวกิตติยา ธนาเจริญรัตน์ 9 47
52020877 นางสาวขวัญตา ชาวกงจักร์ 9 43
52020878 นางสาวเข็มทิพย์ คุ้มถนอม 9 55
52020879 นายคณิตศร อยู่ถาวร 9 55
52020880 นางสาวคณิตา นิลคง 9 40
52020881 นายจตุภูมิ อินสุวรรณ 9 42
52020882 นายจิรายุ คงสืบชาติ 9 56
52020883 นางสาวจุฑาลักษณ์ แซ่จิว 9 41
52020884 นางสาวเจนนีแฟร์ เซตู 9 34
52020885 นางสาวชุตินาถ นาคประสิทธิ์ 9 49
52020886 นายเชษฐา ปิ่นปักเกตุ 9 38
52020887 นายฐาปนพงศ์ ศรีวิเชียร 9 39
52020888 นางสาวเต็มตรอง ตลอดไธสง 9 54
52020889 นายธนพล ท้าวสันต์ 9 63
52020890 นายธนสาร ถิ่นยืนยง 9 57
52020891 นางสาวธัญลักษณ์ พันธ์แพรทอง 9 36
52020892 นางสาวธิดารัตน์ อ่อนศรี 9 48
52020893 นางสาวนฤภร ริมมากุลทรัพย์ 9 47
52020894 นางสาวประกายวรรณ ตนซื่อ 9 51
52020896 นางสาวปุณยนุช วงศ์ทรายทอง 9 32
52020897 นางสาวพรศิริ นิลภิรมย์ 9 47
52020898 นางสาวพัลลภา คนซื่อ 9 47
52020899 นางสาวพิชานัน เขียวชะอุ่มงาม 9 35
52020900 นายพีรพัฒน์ มาลัยศิริรัตน์ 9 43
52020901 นางสาวภัสราภร แสงกลาง 9 63
52020902 นางสาวมณฑิรา เวชภักดิ์ 9 36
52020903 นางสาวมณิกานต์ กลมกล่อม 9 43
52020904 นางสาวมนัสวี หงษ์เหลี่ยม 9 46
52020905 นางสาวมัตติกา ดิษผล 9 50
52020906 นางสาวรพีพรรณ ยะระสิทธิ์ 9 43
52020907 นางสาวรัชนีวรรณ เลิศพระขรรค์ชัย 9 47
52020908 นางสาววนิดา แก้วสิงห์ 9 53
52020909 นางสาววิภาวรรณ จันน้ำสระ 9 52
52020910 นางสาววิภาวี ปัญโญสุข 9 48
52020911 นายศรา สุขชม 9 45
52020912 นายศุภณัฐ อมรวณิชศักดิ์ 9 59
52020913 นางสาวสมปรารถนา สวัสดิ์สง่าจินดา 9 58
52020914 นางสาวสมัญญา สายยนต์ 9 45
52020915 นางสาวสุชาวดี อัมวงศา 9 47
52020916 นายสุพรรณ บุญโส 9 53
52020917 นางสาวสุพวรรณ โกกนุทาภรณ์ 9 53
52020918 นายอติกันต์ ภัตตาตั้ง 9 58
52020919 นายอนุกูล ขจรแสง 9 53
52020920 นางสาวอภิสรา ปิ่นขุนทอง 9 51
52020921 นางสาวอรอุษา อินทโชติ 9 48
52020922 นางสาวอัจจิมา จอมทะรักษ์ 9 46
49040038 นางสาวจินดา คำรัก 10 29
49040069 นายนุชา จั่นเจริญ 10 27
49060128 นายพันธกานต์ พินธุทอง 10 28
49060234 นายสิทธิวัตร เนาว์วิจิตร 10 ขาดสอบ
49062221 นายศรีศักดิ์ รูปเหลี่ยม 10 31
49062252 นายเอกพงษ์ ธนะศรี 10 31
49063396 นางสาวสติมา กุลสุวรรณ 10 33
52020040 นางสาวกานดา สมมุ่ง 10 52
52020041 นางสาวณัฐรุจา ศรีเจริญ 10 53
52020042 นางสาวดารัตน์ เพียรพิทักษ์ 10 41
52020043 นางสาวปวีณา สาธารณพร 10 46
52020044 นางสาวสุชาวดี เซียสวัสดิ์ 10 50
52020045 นางสาวสุพิชญา ปิยะวัฒน์ 10 39
52020046 นางสาวเสาวนีย์ วรรณประดิษฐ์ 10 57
52020427 นางสาวธนพร อิ่มพันธุ์ 10 49
52020429 นางสาวพีรียา แจ่มนิยม 10 42
52020430 นางสาวรุจีรัตน์ ชิณเทศ 10 46
52020745 นางสาวคณนา บุญสืบ 10 45
52020746 นางสาวณัฐธยาน์ ขันเทศทอง 10 62
52020747 นางสาวณัฐธิดา จงนิมิตไพบูลย์ 10 55
52020748 นางสาวดุษฎี จินต์วิริยะ 10 47
52020749 นางสาวทัศนีย์ จูจรูญ 10 42.75
52020750 นางสาวธัญญลักษณ์ พูลช่วย 10 41
52020751 นางสาวนารินทร์ มีมาตร 10 46
52020752 นางสาวปรมา สาทรสวัสดิ์ 10 45
52020753 นายประกรณ์ วีระพล 10 49
52020754 นางสาวปีติชา ก่อเกียรติขจร 10 48
52020755 นางสาวพรสุชา พงษ์เกิดลาภ 10 45
52020756 นางสาวภนัทชา ทรงประยูร 10 39
52020757 นางสาวภัทสิรี ติดชอบ 10 41
52020758 นางสาวนววิชา กฤตยานำสิน 10 49.4
52020759 นางสาวมานิตา ดวงสุดา 10 43
52020760 นางสาววรญา ยุวพลธนากร 10 43
52020761 นางสาววรนิษฐา อภินันโท 10 44
52020763 นางสาวสุทธินี ชุ่มชื่น 10 50
50240017 นายจเรศักดิ์ หวังคุณ 11 48
50240048 นายณรงค์ชัย สุมูลเวช 11 38
52020029 นางสาวปัญจรัศมิ์ นามสง่า 11 61
52020030 นางสาววรีรัตน์ นิธิพรพิมพ์ 11 39
52020031 นางสาวศุภนิตา บุญทรัพย์ 11 54
52020033 นางสาวอัมพร อินทรา 11 59
52020351 นางสาววิภาวี อนุชิตานนท์ 11 49
52020683 นางสาวกมลลักษณ์ ชัชวัชวิมล 11 35
52020684 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นโสภณ 11 39
52020685 นางสาวกุลจิรา โชคสุวรรณกิจ 11 41
52020686 นางสาวเกศินี พิมพ์ซา 11 41
52020687 นางสาวจันทร์แก้ว อุ่นแก้ว 11 31
52020688 นางสาวจินดารัตน์ ปัณพรเมธี 11 45
52020689 นางสาวจิรภา สุขศรี 11 40
52020690 นางสาวจุฑาภรณ์ แก่นศรี 11 47
52020691 นางสาวจุฑามาศ พิสุทธิพงศ์ 11 35
52020693 นายชนาธิป ประสาร 11 38
52020694 นางสาวชนานันท์ หนูสิงห์ 11 46
52020695 นางสาวชนิดาภา เจริญวงศ์ 11 40
52020696 นางสาวชลาลัย เสือพงษ์ 11 38
52020697 นางสาวชุติภา พงษ์กสิกิจ 11 55
52020698 นางสาวฐิตินันท์ หอบูรพา 11 45
52020699 นางสาวดลพร สุคันธมาลา 11 31
52020700 นางสาวทิวาพร สุรภีร์ 11 41
52020701 นายธนวัฒน์ เกียรติวิศาลชัย 11 45
52020702 นางสาวนิสารัตน์ มโนวงค์ 11 50
52020703 นางสาวพิชชา รุ่งโรจน์อารี 11 47
52020704 นางสาวภัทราพรรณ รุ่งเรืองศิลาทิพย์ 11 53
52020705 นางสาววริษฐา นากสุก 11 40
52020706 นางสาววิภาวี กมลนรนาถ 11 38
52020707 นางสาววิมลวรรณ ธนาวนิชกุล 11 45
52020708 นางสาวศศิษา สิริสินวิบูลย์ 11 40
52020709 นายสถาพร โพธิสุนทร 11 45
52020710 นางสาวสิริวิมล หวังมุทิตากุล 11 37
52020711 นางสาวสิรีธร อักษรคิด 11 44
52020712 นางสาวสุดาวรรณ เกตสมิง 11 52
52020713 นางสาวอนุสา เหล่าศรีวิจิตร 11 55
52020714 นางสาวอภิชญา ปันต่า 11 46
52090003 นายเจษฎา ไทรย้อย 11 41
52090006 นายดำรงค์ศักดิ์ มีเพ็ชร 11 44
52090007 นายทรงวุฒิ พุทธพงษ์ 11 38
52090009 นายนนท์ โกศลานันท์ 11 37
52090010 นายพุฒิพงษ์ พิสัยพันธุ์ 11 43
52090076 นายภาณุพงศ์ ยาวิราช 11 47
52090080 นายเอกชัย วรแสน 11 45
52090143 นายกีรติ รัตนเนตร 11 41
52090149 นายศตวรรษ เบ็งสงวน 11 41
52020034 นางสาวฉัตริยา ศรีสุวรรณ 12 50
52020037 นางสาวศศิธร เสือเอี่ยม 12 55
52020038 นางสาวสุกานดา วราวุฒิ 12 49
52020039 นางสาวเสาวลักษณ์ เขียวชะอ่ำ 12 63
52020353 นางสาวกาญจนาภา วัฒนธรรม 12 44
52020715 นางสาวกมลพร ศรไชย 12 42
52020716 นางสาวกิรดี ศรีบัณฑิต 12 41
52020717 นางสาวจารุวรรณ ปิยะไพร 12 36
52020718 นางสาวฐาปนี อุงอำรุง 12 36
52020719 นางสาวณิชนันท์ แก้วนิตย์ 12 37
52020721 นางสาวธิปไตย นิจนิรันดร์ 12 43
52020722 นางสาวนิรมล เหล่าเลิศวรกุล 12 38
52020723 นางสาวปิยะวรรณ อัมรินทร์ 12 48
52020724 นางสาวผกามาศ วิเชียรโชติ 12 43
52020725 นางสาวพร้อมพรรณ กลิ่นหอม 12 52
52020726 นางสาวพัชนารถ วงษ์เกตุ 12 42
52020727 นางสาวพัชรินทร์ ตั้งสุวรรณกุล 12 41
52020728 นางสาวพัชรินทร์ สุขวิลัย 12 49
52020729 นางสาวพิมพ์วรีย์ วิรุฬศรี 12 39
52020730 นางสาวแพรวพรรณ บุญประสพดี 12 39
52020731 นางสาวมานิดา รัตนโอภา 12 33
52020732 นางสาวเมธาภรณ์ ลิขิตวัฒนพงศ์ 12 48
52020733 นางสาวลดาวัลย์ วีระสวัสดิ์ 12 45
52020734 นางสาววัลยา เลียวบำรุงดี 12 48.45
52020735 นางสาววาสิตตรี วชิระ 12 39
52020736 นางสาววิภาภรณ์ สังข์ทอง 12 30
52020737 นางสาววีรญา แหก้าน 12 51
52020738 นางสาวศิริพรพรรณ ละมัย 12 50
52020739 นางสาวศิริมา สีมาขันธ์ 12 36
52020740 นางสาวสมลชนก สุขสมวงษ์ 12 43
52020741 นางสาวสิรินุช นพพิบูลย์ 12 34
52020742 นางสาวสุนิสา อังสุกันโตดม 12 41
52020743 นางสาวโสภิดา ศักดิ์ศรี 12 41
52021152 นายธเนศ ธัญพิมลโรจน์ 12 39
52090002 นายเกียรติศักดิ์ ดีมาก 12 40
52090004 นายณัฐพล คงชยะนันท์ 12 46
52090011 นายภัทรพล พ่วงสายกิ่ม 12 43
52090013 นายศราวุฒิ ทับเจริญ 12 40
52090014 นายอาทิตย์ นนทวงษ์ 12 33
52090072 นายณัฐวัตร จิ้มลิ้ม 12 45
52090073 นายนวพล นาคล้าย 12 52
52090075 นายภควัฒน์ หงษ์บุญ 12 60
52090078 นายวโรตม์ เพชรศรี 12 53
52090094 นายธันวา หนูเกาะทวด 12 40
52090096 นายภราดร ชีขาว 12 42
52090098 นายวีระวงศ์ วังกระพงษ์ 12 51
52090147 นายนัฐวัฒน์ ก้อนคำ 12 38
52090148 นายพลเชษฐ์ กุณฑโร 12 41
52090040 นายฐัชพงศ์ พงษ์ธัญการณ์ 13 42
52090043 นายนที แสงสีบับ 13 40
52090045 นายเปรมกมล เตมิยานนท์ 13 49
52090046 นางสาวพิมพ์อัมพร เนาวลักษณ์ 13 50
52090047 นายภัทรพล บุญมาไสว 13 47
52090050 นางสาวศรีสุดา แสนท้าว 13 42
52090051 นางสาวศิษฐาภรณ์ ชัยสาร 13 38
52090055 นายสุรสิทธิ์ กอบตระกูล 13 31
52090058 นางสาวจันทกานต์ พูลสุขโข 13 47
52090087 นายณัฐพงศ์ เต็งทอง 13 43
52090089 นางสาวพบพร ดวงเวียงคำ 13 58
52090099 นายสินชัย วงษ์ศรีหัด 13 55
52090132 นางสาวน้ำฝน ทองยา 13 42
52090134 นางสาวพรประภา วินาโท 13 46
52090150 นางสาวกรรณิการ์ สุรศัพท์ 13 36
52090151 นายกษิดิศ บุญชัย 13 48
52090155 นางสาวชาลินี เขียวศิริ 13 41
52090157 นายณัฐวุฒิ ขุนเมือง 13 49
52090159 นางสาวนิลวรรณ ส่งเสริม 13 40
52090160 นางสาวปวีณา เจตินัย 13 22
52090161 นางสาวปาจรีย์ ปั้นจาด 13 32
52090162 นางสาวปาณยา วงศ์สกุล 13 51
52090163 นายปุณทัศน์ ศรีวงค์วรรณ 13 43
52090164 นางสาวเปรมสุดา ชรากาหมุด 13 47
52090165 นางสาวพนิดา เสาวคนธ์ 13 47
52090166 นางสาวพัชรี โพธิชัยเลิศ 13 37
52090167 นายพิเชษฐ อยู่เย็น 13 53
52090169 นายมานพ ธะวาติ 13 44
52090170 นางสาวมาลินี อุดรแผ้ว 13 50
52090171 นางสาวเมธินี เหล่าตระกูล 13 44
52090172 นางสาววรัญญา วิไลพัฒน์ 13 44
52090175 นางสาววิภาวัลย์ คะเลรัมย์ 13 40
52090176 นางสาววิภาวี นาสวน 13 44
52090177 นายศุภาชัย แพงสุทโท 13 36
52090178 นายสถิตย์ชัย แสงทอง 13 48
52090179 นางสาวสร้อยฟ้า อินทนู 13 32
52090180 นางสาวสโรชา ชัยนภาพร 13 36
52090181 นายสัมฤทธิ์ ผิวอ่อน 13 38
52090182 นายสุนัน เอ็นดู 13 49
52090183 นางสาวสุภิญญา ธรรมเจริญ 13 33
52090184 นางสาวอนัญญา ประสงค์ 13 50
52090185 นางสาวอรอุมา รักกุศล 13 50
52090186 นางสาวอลิสา กลอยงาม 13 38
52090187 นายอัฏฐพนธ์ มีไทยสม 13 28
52090188 นายอัฐพล โพธิ์ทอง 13 28
52090027 นางสาวอรวรรณ กวาวหนึ่ง 14 38
52090033 นางสาวนิดา วิษณุวนิชนันท์ 14 49
52090036 นางสาวผกามาส แซ่อึ๊ง 14 48
52090082 นางสาวธีราภัทร ส่งศิริ 14 50
52090131 นายเฉลิมพล ชนะชัย 14 49
52090152 นายคเชนทร์ จิตต์อ่ำ 14 39
52090158 นายนพดล โนชัย 14 40
52090168 นายภาณุพงศ์ ปุณประวัติ 14 49
52090189 นางสาวกนกกร วงษ์ประเสริฐ 14 40
52090190 นางสาวเกศินี แสงสิริวัฒนานนท์ 14 ขาดสอบ
52090191 นายคมกฤช วิชัยโย 14 43
52090193 นางสาวจุฑามณี ประภาโส 14 31
52090194 นายชวลิต สมเพชร 14 42
52090199 นางสาวณัฐรดา พานิชกิจ 14 41
52090200 นางสาวณัฐรินทร์ ลวดลาย 14 49
52090202 นางสาวตรีเนตร จันทร์พราหมณ์ 14 39
52090203 นางสาวทวีวรรณ จันทร์คำ 14 34
52090204 นายทวีศักดิ์ เท่งเจียว 14 40
52090205 นางสาวทิพย์ภาภรณ์ โรจนอิศรานนท์ 14 38
52090206 นางสาวนภสร แย้มพลอย 14 41
52090207 นางสาวนราพร เสนานันท์ 14 34
52090208 นางสาวนริศรา ปานปู 14 43
52090209 นางสาวประดิษฐา เมืองอุดม 14 45
52090210 นางสาวพรนภัส ทองโมถ่าย 14 29
52090211 นางสาวพิมพ์ชนก ศิริแข 14 39
52090213 นายภาสกร ยุคุณธร 14 38
52090214 นางสาวระวีวรรณ รอดจิตตสวัสดิ์ 14 34
52090215 นางสาวรัชนีกร ข้องหลิม 14 45
52090216 นางสาววราภรณ์ บุญเทศ 14 41
52090217 นายศรุต ทองเจริญพร 14 44
52090218 นายศวิษฐ์ มณีรัตน์ 14 37
52090219 นางสาวศุจีภรณ์ ฐากูรเกียรติ 14 41
52090221 นางสาวสิริลักษณ์ พุ่มเข็มทอง 14 26
52090222 นายสุจินดา แสงภู่ 14 50
52090223 นางสาวสุธิลักษณ์ กลิ่นพงษ์ 14 34
52090224 นางสาวสุธิดา ชื่นเอี่ยม 14 36
52090225 นางสาวสุนันทา บุญเชิญ 14 41
52090227 นางสาวสุมนทิพย์ มุสิกอุดมสิน 14 44
52090228 นายอรรถสิทธิ์ แสงพูพีรภัทร์ 14 38
52090229 นางสาวอรวีรา กมลานนท์ 14 42
52090230 นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณวีรกุล 14 37
52090231 นางสาวอุมาภรณ์ แสงทอง 14 44
52090016 นางสาวจงกลนี สิงห์โต 15 53
52090018 นางสาวดานิน แก้วมาลา 15 37
52090019 นางสาวธารินี ธรรมรัตนานันท์ 15 41
52090023 นางสาวมลยา ชัยเจริญศิลป์ 15 63
52090024 นางสาววราภรณ์ อินทรโชติ 15 48
52090031 นางสาวธัญวรัตน์ นาคสุขปรั่ง 15 36
52090059 นางสาวภิรญา พีรถาวรชัย 15 44
52090061 นางสาวธนภรณ์ พัฒนวิโรจน์ 15 39
52090063 นางสาวนันทวัน ภาษิตโรจนกิจ 15 53
52090064 นางสาวปรียานันท์ ศิลปชัย 15 43
52090069 นางสาวศิวะพร หลายประสิทธิ์ 15 44
52090070 นางสาวอาฑิตยา เท็งตระกูล 15 43
52090084 นางสาวพรสุดา โคตถา 15 48
52090101 นายอธิพันธ์ จันทร์บุปผาวรกุล 15 64
52090103 นายจตุรพงศ์ กุญแจทอง 15 52
52090105 นายจิรเวช จินดาเนตร 15 35
52090106 นางสาวจิราภรณ์ เกิดกล้า 15 37
52090108 นางสาวทิพย์มณภา นิลสนธิ 15 49
52090109 นายนพฤทธิ์ พงษ์เจริญ 15 41
52090110 นางสาวนริศรา ภูตะโชติ 15 49
52090113 นางสาวปรีณาพรรณ พุ่มแก้ว 15 49
52090114 นางสาวพรรณนิภา สุขรักษา 15 47
52090115 นายพิริยะ แผ้วสถาน 15 42
52090116 นางสาวเพ็ญสิริ ปิยะวงศ์ 15 40
52090117 นางสาวมัลลิกา แก้วพวง 15 36
52090118 นางสาวรัตนาพร จันทร์ศิรินาวิน 15 59
52090120 นางสาววราภรณ์ วงศ์ลคร 15 41
52090121 นางสาววัชรินทร์ อันเสน 15 48
52090122 นางสาววิภาวี กุลนิตย์ 15 42
52090123 นางสาววิมลวรรณ สุวรรณโชติ 15 49
52090124 นายสมเกียรติ เกิดบุญเรือง 15 35
52090125 นางสาวสาลินี ไชยพิชิต 15 41
52090127 นางสาวสุกัญญา เนตรวงศ์ 15 33
52090128 นางสาวสุชาดา บุญ 15 32
52090129 นางสาวสุทิศา ประดา 15 32
52090138 นางสาวณัฐสุดา แซ่ตั๊น 15 35
52090140 นางสาวณัฐพร พันธ์ลำภักดิ์ 15 45
52090141 นายธนากร ผลภาษี 15 41
52090142 นางสาวปาหนัน บุญเสน 15 48
52090153 นายจิตติพัฒน์ สอนสมบูรณ์ 15 43
52090154 นายชยุตม์ สัมมาวุฒธิ 15 49
52090174 นายวิชชกร วชิรปาณี 15 46
52090195 นายชุมพล นำชัยรุจิพงศ์ 15 36
52090197 นายณัฐกุล แสนเดช 15 48
52090212 นางสาวภัทราพร เตียประสิทธิ์ 15 40
52090232 นายต่วนอีรฟาน กูจิ 15 37
52090057 นางสาวขนิษฐา สากร 16 53
52090062 นายนวรัตน์ โสมบุญเสริม 16 40
52090065 นางสาวเปรมฤดี เพียรพิทักษ์ 16 33
52090066 นายภาออ ธนานุยุพงศ์ 16 51
52090067 นายวชิรา จิรเสรีกุล 16 41
52090068 นายวริศ ตันศรีรัตนวงศ์ 16 47
52090112 นายประสิทธิ์ มาดาโต 16 45
52090192 นางสาวจิราพร แดงงาม 16 47
52090196 นางสาวเฑียรมณี บัวรื่น 16 38
52030239 นางสาวณัฐสุดา เกษม 17 44
52030251 นางสาวเพียงจันทร์ สงค์เจริญ 17 43
52030458 นางสาวทิพวรรณ งามดี 17 46
52030470 นางสาวศริญญา นามสอน 17 39
52030475 นางสาวอรไท เรืองสว่าง 17 42
52030479 นางสาวศศิวิมล ทองขาว 17 45
52030601 นายไพสิฐ กัลยารัตน์ 17 41
52030606 นายเอกชัย นาสืบ 17 39
52030723 นางสาวกมลฉัตร พูลเพิ่ม 17 38
52030724 นางสาวธนภร ผาสุพรรณ์ 17 36
52030726 นางสาวเมธาวี สุรปภา 17 44
52030727 นางสาววารุณี โต๊ะแสง 17 35
52030729 นางสาวสุนทรี ด่านเกษม 17 38
52030745 นางสาวเมธาวี กังวาล 17 32
52030972 นางสาวจารุวรรณ ผลกาย 17 44
52030973 นางสาวจิดาภา ดอนพรม 17 53
52030977 นายทศวรรษ เทพไชย 17 52
52030980 นางสาวนดา สนิสุริวงษ์ 17 44
52030982 นางสาวนิโรบล ชุติวาสนาสกุล 17 50
52030984 นางสาวปิยวรรณ บุษบา 17 32
52030988 นางสาววรธร ศรีธูป 17 38
52030990 นางสาววรัญญา บางศรี 17 44
52030994 นางสาวหนึ่งฤทัย วัลย์เครือ 17 32
52031031 นางสาวขวัญชนก มาตรา 17 28
52031032 นางสาวจารุณี ยิ่งสมบัติ 17 45
52031033 นางสาวจุทาวรรณ์ แก้วสังข์ 17 39
52031034 นางสาวชมนาด คนอยู่ 17 47
52031036 นายทัศกร โนชัย 17 33
52031037 นางสาวทุติยาภรณ์ เจริญนาน 17 39
52031040 นางสาวธัญพร ธัญญผล 17 39
52031041 นายธีรพล ไชยเยศ 17 44
52031043 นางสาวนวลทิพย์ วันทนะ 17 41
52031046 นางสาวเบญจพร กุยสิงห์ 17 40
52031047 นางสาวปณาลี โพธิ์จันดี 17 38
52031048 นางสาวปัทมาพร แปเพ็ง 17 39
52031049 นางสาวปานทิพย์ โคตรอาษา 17 53
52031051 นางสาวพรพรรณ ไชยสุระ 17 30
52031052 นายพรพิพัฒน์ บุษบารัตน์ 17 32
52031053 นางสาวพัชราภรณ์ สุขะปุณพันธ์ 17 48
52031060 นางสาวยุธิดา โพธิ์ทับทัย 17 45
52031061 นางสาวยุพา แดงสกุล 17 48
52031062 นางสาวยุภาดา อินธิศักดิ์ 17 41
52031064 นางสาวลลิดา ศรีอินทร์ 17 50
52031066 นายวรัญญู หนูภักดี 17 45
52031067 นางสาววาสนา สุกอร่าม 17 45
52031068 นายศรันย์ ภู่ไพฑูรย์ 17 ขาดสอบ
52031069 นายศรายุทธ ทับทิมไสย 17 30
52031070 นางสาวศุภาวรรณ สีหัดตา 17 30
52031072 นายสราวุฒิ บุตรวัง 17 44
52031073 นายสิทธิโชค มงคลแก้ว 17 49
52031076 นางสาวสุนารี งามวงค์ 17 40
52031077 นางสาวสุปราณี ผาอินดี 17 37
52031080 นายหัสบดินทร์ กุมภะ 17 49
52031081 นางสาวอริษา แก้วใน 17 43
52031084 นายอาทิตย์ ชินหัวดง 17 32
52031085 นายอานนท์ ทองดวง 17 43
52031086 นางสาวอารีรัตน์ ภิรมย์นก 17 29
52030228 นางสาวกิตติยา ไชยฉิม 18 56
52030231 นางสาวจงรัก สรวยล้ำ 18 29
52030234 นางสาวจุฑารัตน์ ชาลีชาติ 18 39
52030235 นางสาวฉัตรมณี จิตรีญาติ 18 34
52030237 นางสาวฐิตา จิตเมตตา 18 48
52030241 นางสาวธิติภรณ์ ไร่วิบูลย์ 18 42
52030243 นางสาวนิภาพร ไตรเดช 18 51
52030246 นางสาวปิยดา แก้วมณี 18 46
52030249 นางสาวพัชชา อมาตยกุล 18 30
52030254 นางสาวเมธาวี สุนณรงค์ 18 38
52030255 นางสาวรัตนา สิงหเขต 18 40
52030257 นางสาวลักขณา พิมเสน 18 43
52030262 นางสาวศิริพร เชื้อเงิน 18 51
52030266 นางสาวสุพัตรา ธงศรีเจริญ 18 52
52030267 นางสาวสุพิชชา เหิมขุนทด 18 37
52030270 นางสาวอังคณา เปลี่ยนศรี 18 36
52030457 นางสาวณัฏธินี หรั่งสีสุข 18 40
52030463 นางสาวพรพิมล สิงห์ฉลาด 18 47
52030466 นางสาวเยาวลักษณ์ อดุลรัมย์ 18 71
52030467 นางสาวรวิวรรณ คงรอด 18 38
52030473 นายอธิพร ตรงดี 18 43
52030600 นางสาวพัชรินทร์ เถื่อนถ้ำ 18 35
52030602 นางสาวสุพัตรา ใหญ่รัมย์ 18 36
52030603 นายองอาจ ปิ่นวิเศษ 18 43
52030604 นายอัฐพล เจิมพูล 18 37
52030974 นางสาวชนิกานต์ กุณา 18 43
52030975 นางสาวณัฎฐิกา โรจนเกียรติถาวร 18 42
52030976 นางสาวดุจเดือน ทิมทอง 18 43
52030978 นางสาวธนาพร สอนเต็ม 18 38
52030979 นางสาวนงลักษณ์ จิตต์มงคล 18 47
52030981 นางสาวนันทมน ใหม่ยศ 18 42
52030983 นางสาวปณิดา คนหมั่น 18 40
52030986 นางสาวมัทนา สงเหล่า 18 42
52030991 นางสาวศุจินันท์ ไกรศร 18 42
52030993 นางสาวสุนิสา หมื่นผัด 18 43
52030995 นางสาวอโนชา บุศย์สะสม 18 55
52030996 นางสาวอิสสรา อิธรรมมะ 18 47
52031026 นางสาวกรรณิการ์ งามละม้าย 18 49
52031029 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีแจ่ม 18 42
52031030 นางสาวกิตติยา พลแสน 18 44
52031038 นายธนทัต บุญเหลือ 18 39
52031039 นางสาวธนาพร กงกุล 18 46
52031042 นางสาวนฤมล มัคนา 18 35
52031045 นางสาวบุษยา โสระธิวา 18 43
52031054 นายพัฒนะ วันนู 18 ขาดสอบ
52031055 นางสาวพิกุล บุญเงิน 18 27
52031056 นางสาวพิมลรัตน์ ผลาชีวะ 18 31
52031058 นางสาวภัทรา ภักดีเกียรติ 18 38
52031059 นางสาวมานิตา กลับคง 18 39
52031063 นางสาวลดาวัลย์ เอาหานัด 18 43
52031071 นางสาวศุภิสรา พราวพันธุ์ 18 40
52031074 นายสิทธิศักดิ์ เครือแสง 18 38
52031078 นางสาวสุภาวดี โภคัย 18 51
52031079 นางสาวเสาวลักษณ์ อินแพง 18 44
52031083 นางสาวอางค์สุภา เนียมแสง 18 35
52031087 นายอำพล ฑีฆบุตร 18 32
52031088 นางสาวอุไรวรรณ ดาวใส 18 36
49240179 นางสาวปิ่นเพชร พวงทอง 19 ขาดสอบ
52030273 นางสาวเกียรติสุดา สรรเสริญ 19 45
52030275 นางสาวจันทรวดี สินสังข์ 19 47
52030277 นางสาวจิดาภา อำพันเรือง 19 31
52030281 นายทศพล พลอยเพ็ชร 19 34
52030282 นายธราทิตย์ เกตุหอม 19 54
52030284 นางสาวนภา ศิริบุบผา 19 35
52030290 นางสาวมาลินี ยินดี 19 46
52030295 นางสาววรวรรณ มะนาวหมู่ 19 48
52030299 นายสราวุธ สังข์ทอง 19 55
52030300 นางสาวสุธีรา มากศิริ 19 53
52030301 นางสาวสุภาวดี จุฑาธิปไตย 19 38
52030319 นางสาวเกศรา พุกไพร 19 45
52030322 นางสาวจิรนันท์ แซ่ลิ้ม 19 38
52030325 นางสาวเตือนใจ แสงกล่ำ 19 38
52030326 นางสาวทรายแก้ว นรม่วง 19 38
52030327 นายเทิดศักดิ์ บุญมี 19 45
52030328 นายเทียนชัย ปรีชาพูด 19 42
52030329 นางสาวธนัฏฐา ชลประสิทธิ์ 19 42
52030331 นางสาวบุณฑริก ไชยวัฒน์ 19 41
52030335 นายพงษ์เพชร จันทาน้อย 19 44
52030337 นายพิทักษ์ ปินใจ 19 41
52030338 นายภานุพงษ์ มาละดา 19 42
52030339 นายรณชิต กลุ่มจันทึก 19 39
52030341 นางสาวศิริขวัญ อินต๊ะยศ 19 36
52030343 นางสาวสุทารัตน์ เงินคล 19 34
52030569 นางสาวดวงนภา กรัตพงษ์ 19 45
52030572 นางสาวพัดชา บุญหาร 19 59
52030573 นายวรุธ สิงสมดี 19 42
52030997 นางสาวกรรณิการ์ หาญพิทักษ์ 19 53
52030998 นางสาวการันตี เอื้อเฟื้อพันธุ์ 19 28
52030999 นางสาวกิติยา แดงตนุ 19 40
52031000 นางสาวกุลวดี อำภาวงษ์ 19 32
52031002 นางสาวจิรัชญา ภาลีนนท์ 19 33
52031004 นางสาวธณาพร ใจไทย 19 32
52031005 นายธีรพล โคษา 19 50
52031006 นายธีระพล สีทา 19 38
52031007 นางสาวนวพร ดิลกนิลการ 19 45
52031008 นายบัญชา ลำพุทธา 19 25
52031009 นางสาวบุษบา สภาพฤกษ์ 19 39
52031010 นางสาวบุษยากร ราชครุฑ 19 41
52031011 นางสาวปนัดดา บรรดาศักดิ์ 19 25
52031012 นางสาวปภัสสร ศรีวะโสภา 19 41
52031013 นางสาวปรินดา ประกอบสุข 19 36
52031014 นายพงศ์ศิริ สีมาพล 19 40
52031015 นางสาวพรรัชดา สนธิศิริ 19 41
52031016 นายพุทธจักร แก้วนามไชย 19 32
52031017 นายไพศาล แมลงทับทอง 19 46
52031018 นางสาวรัตนาภรณ์ ชาวสวน 19 47
52031019 นางสาวลัดดา ศิริบุตร 19 39
52031020 นางสาววรรณวิสา หอมสุวรรณ 19 39
52031021 นางสาววารุณี ปันวัง 19 44
52031022 นางสาวศาสดาภรณ์ หาสนาม 19 41
52031024 นายอธิวัฒน์ นาวารัตน์ 19 55
52031025 นางสาวอษรารักษ์ อุ่นวิเศษ 19 51
52030030 นางสาวกนกวรรณ เครือช้าง 20 50
52030032 นางสาวศุทธินี คุ้มครองทรัพย์ 20 49
52030105 นางสาวกัญญภัส เขื่อนคำ 20 45
52030110 นางสาวจุไรพร หาญณรงค์ 20 40
52030403 นางสาวมณีนุช อิ่มเอี่ยม 20 34
52030404 นางสาวยลดา แต่งภูเขียว 20 34
52030564 นางสาวลดาทิพย์ เอี่ยมปรีชา 20 32
52030565 นางสาววราพร งามสุข 20 32
52030576 นางสาวทับทิม บุญรอด 20 44
52030577 นางสาวเพ็ญนภา พุฒซ้อน 20 37
52030578 นางสาวรจนาถ จันทร์มี 20 43
52030579 นางสาวศุภลักษณ์ สำเร็จ 20 48
52030580 นางสาวสุภาพร สุวินัย 20 42
52030581 นางสาวอลิษา ปรุงผล 20 45
52030668 นางสาววิไลลักษณ์ เลี่ยมกลาง 20 55
52030740 นางสาวเกษร ใจอุ่น 20 54
52030742 นางสาววรรณิษา บัววัน 20 32
52030743 นางสาววรรวิศา มาดี 20 36
52030744 นายสิทธิกรณ์ คำรอด 20 40
52030776 นางสาวกมลพรรณ เฉลิมวงศ์ 20 35
52030777 นางสาวกุลธิดา ปิยะพันธ์ 20 41
52030779 นางสาวฉัตรทิพย์ ยิ้มพงษ์ 20 37
52030781 นายชาตรี มาลารักษ์ 20 44
52030782 นายพงพิพัฒน์ คนอยู่ 20 43
52030783 นางสาวณัชชา ธรรมถาวร 20 40
52030784 นายณัฐกิตติ์ โนรินทร์ 20 38
52030785 นายดนัย นิลชลา 20 42
52030786 นางสาวทิพย์เกสร ชอบสุข 20 40
52030787 นางสาวปัทมา ยินดี 20 43
52030788 นางสาวปาจรีย์ ปิ่นเกตุ 20 46
52030789 นางสาวพัชราภรณ์ สมบัติ 20 50
52030791 นางสาวมนชนก กิ่งแก้ว 20 31
52030792 นายเมธัส ชาญวิทย์ธรรม 20 40
52030793 นางสาวยศมาศ เพชรพลอยดี 20 45
52030794 นายวรชัย บุญฤทธิผล 20 35
52030795 นางสาววารุณี เกตุอ่อน 20 35
52030797 นางสาวศรีประภา สมฤทธิ์ 20 35
52030798 นางสาวศิริวิมล เพ็ชร์ไพบูลย์ 20 50
52030800 นายสัตยา ยิสารคุณ 20 46
52030802 นางสาวสุปราณี แซ่ลี 20 30
52030803 นางสาวแสงนวล สายใจ 20 34.2
52030805 นางสาวอรพิณ เฉลิมธำรงค์ 20 36
52030806 นางสาวอรวรรณ รวมทรัพย์ 20 27
52030807 นายอานนท์ แก้วปลั่ง 20 51
52030808 นางสาวอารยา สุริยเมตตาคุณ 20 33
52030809 นางสาวอิษฎาพรรณ ธัญลวะณิชย์ 20 36
52030879 นางสาวธันยาภรณ์ วงษ์ศรี 20 43
52030888 นางสาววิลาสินี ยืนยง 20 36
49061866 นางสาววิณัฏฐา กุลเทศ 21 32
50060264 นางสาวกุลนิดา เอกพจน์ 21 30
50060288 นายณัฐวุฒิ วามานนท์ 21 32
50060301 นางสาวพิจิกา อารีอุทัยงาม 21 44
50061759 นายชัยวุฒิ โกสัลล์วัฒนา 21 22
50061780 นายวทัญญู สนรักษา 21 52
50061803 นายวิรัติ กฤษดำ 21 34
50061810 นายศรัณย์ วงษาราษฎร์ 21 32
50062978 นายนิวัฒน์วิญ รุ่งเรืองรัตนากุล 21 22
50063012 นายวิศว พิมพา 21 27
52030053 นายมานิตย์ แก้วพิมพา 21 40
52030055 นางสาวรุ่งนภา ทองแก้ว 21 61
52030057 นางสาววรรณรัตน์ สุทธิประภา 21 40
52030064 นายเสรี แสงทองสกุลเลิศ 21 55
52030353 นางสาวนันทิยา สุหร่ายเพชร 21 40
52030819 นายธเนศ พูลผล 21 54
52030821 นางสาวนริศรา ศักดิ์ภู่ 21 36
52030824 นางสาวนุชาดา ตรงด่านกลาง 21 50
52030842 นายอดิศักดิ์ เบ้านอก 21 37
52030992 นางสาวสมหญิง สมใจเดช 21 45
52031152 นางสาวเกศราพร ลาภเกษร 21 37
52031153 นายจตุพล วงศ์ล้อม 21 33
52031157 นางสาวชนัดดา บัวทิม 21 32
52031161 นางสาวชูศรี ทุมโพธิ์กลาง 21 40
52031164 นายถวิล อินทร์ชัย 21 37
52031166 นางสาวธีรารัตน์ มีมุข 21 ขาดสอบ
52031167 นางสาวเนตรชนก ศรีสุวรรณ์ 21 39
52031169 นางสาวบุญเลิศ ภูลสวัสดิ์ 21 42
52031171 นางสาวเบญจวรรณ งามขำ 21 34
52031173 นายปิยะณัฐ อัศวเรืองกิจกุล 21 36
52031178 นางสาวมธุรส มิ่งมงคล 21 33
52031183 นายวันเฉลิม สีแก้ว 21 46
52031184 นางสาววารีรัตน์ ปั้นศิลป์ 21 49
52031186 นายศุภพล ตันติรักษ์ 21 48
52031193 นายสิริชัย นพวงษ์ 21 36
52031195 นายสุรชัย สิงหธรรม 21 30
52031196 นางสาวสุวรรณ ศรีทอง 21 29
52031197 นายอดิศักดิ์ ดอนพิลา 21 41.8
52031201 นางสาวอัสชิ เอี่ยมท้วม 21 27
52031202 นายอานนท์ งามจิตรภักดี 21 38
52031204 นางสาวเอื้อมพร แก้วมูลมุข 21 38
52030038 นางสาวชนากานต์ เพ็ชร์ศรี 22 47
52030041 นางสาวฐิติยา แทนจันทร์ 22 44
52030044 นางสาวดวงจันทร์ ประหยัด 22 50
52030056 นางสาววรกานดา กมุทมาโนชญ์ 22 47
52030063 นางสาวสุนิสา จันทร์ทอง 22 55
52030348 นางสาวกนกวรรณ สะอาด 22 42
52030350 นางสาวจิตรลดา พรมจันทร์ 22 46
52030354 นายประกาย นาอุดม 22 39
52030356 นางสาวพัชรา สุขปัญญา 22 29
52030361 นางสาวสุดถนอม เอี่ยมละออ 22 47
52030365 นางสาวอภินทร์พร ทวีพรกุลพัฒน์ 22 55
52030366 นางสาวอรอุมา เพ็ชรเปลี่ยน 22 33
52030367 นางสาวอริสา สายดำ 22 53
52030582 นางสาวกัลยกร เรืองวิเศษ 22 56
52030584 นางสาวนริยา มุสิทธิ์มณี 22 54
52030587 นางสาวพิทยารัตน์ เอี่ยมสอาด 22 44
52030589 นางสาวภัทิรา สุขทนารักษ์ 22 49
52030591 นางสาวยุวดี ศรีวงษ์จันทร์ 22 32
52030592 นางสาววรารัตน์ กตะศิลา 22 49
52030593 นายวันเฉลิม มุสิกฤษ 22 36
52030595 นายศุภณัฐ งามเสงี่ยม 22 53
52030733 นางสาวจรรยา เพ็ญประทุม 22 42
52030734 นางสาวปรีติ พันธ์จบสิงห์ 22 37
52030810 นางสาวกัณฑิมา สว่างวงษ์ 22 38
52030811 นางสาวกาญจน์รัตน์ หงษ์โพธิ์ 22 44
52030812 นายกิตติคุณ วงษ์เสถียร 22 42
52030813 นายจิระพงษ์ สุวรรณบล 22 41
52030814 นายโชทาโร่ กาตายาม่า 22 43
52030815 นายณัฐวุฒิ ด่านขุนทด 22 47
52030816 นายทรงวุฒิ ลาภวณิชย์ 22 43
52030817 นายทศพล หลิมประเสริฐ 22 27
52030818 นายธนาคาร ณอุบล 22 52
52030820 นางสาวธัญจิรา ทะก๋า 22 43
52030822 นางสาวนัชชา สงวนศักดิ์ 22 59
52030823 นางสาวนุชนารถ สุชีเพชร 22 48
52030825 นางสาวประภัสสร สาระธนะ 22 48
52030826 นางสาวพัชราภรณ์ บุญมาก 22 42
52030827 นางสาวพิราวรรณ ธูปหอม 22 59
52030833 นางสาววรรณนิภา สินลา 22 44
52030834 นายวรวุฒิ หัดรัดชัย 22 41
52030835 นางสาววราภรณ์ อ่อนแก้ว 22 52
52030836 นายวินัย ต่อมดวงแก้ว 22 43
52030837 นางสาวศิริลักษณ์ หิรัญนวกุล 22 43
52030838 นายสิทธิพงษ์ พรหมวาที 22 41
52030839 นางสาวสิริลักษณ์ พรมชาติ 22 49
52030840 นางสาวสุนิสา บุญช่วย 22 44
52030841 นางสาวสุพัตรา แก่นอ้วน 22 42
52031057 นายพิษณุ ชาญตะกั่ว 22 30
52031154 นางสาวจันทร์สุดา สอนเพ็ชร์ 22 34
52031159 นางสาวชนิสรา เชื้อเวียง 22 39
52031175 นางสาวพนิต ช้อยกิ่ง 22 35
52031177 นางสาวภรณ์วิกา นิธิโภคารัตน์ 22 34
52030136 นางสาวนิรมล กำเหนิดคุณ 23 51
52030140 นางสาวเบญจวรรณ พรวุฒิกูล 23 44
52030152 นางสาวอรไพลิน ใจประเสริฐ 23 41
52030233 นางสาวจิรกาล พิพัฒน์ 23 54
52030247 นายปิยะวัฒน จันลา 23 37
52030259 นางสาววิภาพร เกตุวัตถา 23 44
52030427 นางสาวจุไรรัตน์ หอมจันทร์ 23 22
52030434 นางสาวเพ็ญประภา ช่างระดม 23 26
52030436 นางสาวมัญชลี ใจหาญ 23 29
52030445 นายสุชาติ สัณห์วรางกูร 23 40
52030448 นางสาวสุวิมล ไชยสังวล 23 29
52030452 นางสาวกฤติกา เจียรนัย 23 43
52030456 นางสาวณริตรา สาริบูรณ์ 23 49
52030459 นายธีระชัย ไทยเจริญ 23 45
52030461 นางสาวนันทนิจ โรจนวานิชกิจ 23 42
52030464 นางสาวพัชรา เหลืองชบารัตน์ 23 41
52030696 นายลิขิต ทองดี 23 43
52030895 นายกิตติกานต์ กัณณิกจุลา 23 42
52030897 นางสาวจารุวรรณ ธิติสันติคุณ 23 43
52030899 นางสาวเจนนภา ไพรัตน์ 23 40
52030900 นายฉัตรชัย บุตรมะไฮ 23 51
52030911 นางสาวนิภา คำสด 23 42
52030914 นายปรวีร์ สันติอาภรณ์ 23 54
52030919 นายภานุวัฒน์ คุณทะวงษ์ 23 44
52030922 นายวิรัชพงศ์ จันทขันธ์ 23 35
52030924 นายสิทธิ์ธา อายุเจริญ 23 44
52030925 นางสาวสุพัตรา ครุธแก้ว 23 41
52030927 นายอัครเดช เจริญสุข 23 37
52031150 นายกฤษกร บุตรวัง 23 25
52031156 นางสาวจุฬาลักษณ์ น้ำรัด 23 26
52031160 นายชานนท์ บุณยนิตย์ 23 34
52031163 นางสาวณัฐชาร์ กาญจนากาศ 23 36
52031172 นางสาวปวีณา นักเคน 23 41
52031174 นางสาวพชรนันท์ สิงห์แก้ว 23 37
52031176 นางสาวเพ็ญนภา พรหมสุทธิ์ 23 30
52031185 นางสาววิไลรัตน์ ปัญญาวงค์ 23 37
52031189 นางสาวศลิษา ผ่องผิว 23 39
52031192 นางสาวสิงหา ขาวนวล 23 34
52031194 นางสาวสุกานดา ยั่งยืน 23 46
52031198 นางสาวอทิตย์ตยา คานะมี 23 35
52031203 นางสาวอาภาพร โมลาขาว 23 37
52030048 นางสาวธิดารัตน์ ผลสุวรรณ์ 24 50
52030060 นางสาวศศิกร ชื่นศิริ 24 47
52030135 นางสาวบงกชธร ตุ้มวิจิตต์ 24 51
52030137 นางสาวนุชจลี ผลยะวา 24 44
52030138 นางสาวบุณณดา สุมนัสเสถียร 24 37
52030144 นางสาวพิมพ์จิรา นิลกำแหง 24 41
52030147 นางสาวศศิธร เกือบคำ 24 42
52030151 นางสาวสุทธิกานต์ แช่มเสถียร 24 36
52030153 นางสาวอัจฉรา แสงจันทร์ 24 37
52030154 นางสาวอิงคนาถ ดีบุญชัย 24 35
52030425 นางสาวกัญญาณัฐ เกิดทรง 24 35
52030426 นางสาวกุสุมา ทูลธรรม 24 40
52030430 นางสาวนุจรินทร์ นารินคำ 24 49
52030431 นายปรเมศวร์ นิลพลกรัง 24 34.2
52030435 นางสาวเพียงฤทัย กาหะ 24 34
52030437 นางสาวภัทราพร แสนเทพ 24 40
52030441 นางสาวศิริวรรณ สุขสวัสดิ์ 24 36
52030444 นางสาวสายรุ้ง สอนอินทร์ 24 26
52030450 นางสาวอัจฉราพรรณ เพ็งเกาะ 24 39
52030697 นางสาวสุพรรษา ใจแสน 24 40
52030755 นางสาวยุวธิดา เดชครอบ 24 36
52030756 นางสาวสิริลักษณ์ อุดมไพศาล 24 33
52030894 นางสาวกรทิพย์ บุตรผา 24 33
52030896 นางสาวกิติยา พิบูลย์ไพร 24 49
52030898 นางสาวจินตนา โฆษิตสุนทรกุล 24 42
52030901 นางสาวเฉลิมขวัญ สมาธยานนท์ 24 38
52030903 นางสาวชลิตา เป้ากลาง 24 49
52030904 นางสาวณัฏฐ์ปัณชญา แสงคำ 24 47
52030905 นายณัฐวุฒิ วระสิงห์ 24 44
52030906 นางสาวดลยา แย้มอุบล 24 33
52030907 นางสาวนฤมล น้อยกร 24 45
52030908 นางสาวนันทกา วงศ์ภักตร์ 24 41
52030909 นางสาวนันทพร กรกำแหง 24 44
52030910 นางสาวนาตยา หาสิงห์ทอง 24 45
52030912 นางสาวนิรมล ม่วงประชา 24 42
52030913 นางสาวปฐมรัตน์ เจริญรุ่ง 24 35
52030915 นางสาวพรทิพา เอ็นดู 24 27
52030916 นางสาวพลอยไพลิน แก้วบุญเรือง 24 42
52030917 นางสาวพัทธานันท์ ทาระ 24 49
52030918 นางสาวพิมลพิมพ์ กุลขุนทด 24 45
52030921 นางสาวรัตนาภรณ์ ประดิษฐ์พฤกษ์ 24 29
52030926 นางสาวสุภรักษ์ มิ่งมิตร 24 40
52030928 นางสาวอาทิตา ศรีโสภา 24 36
52030929 นางสาวเอมวิกา ผิวกลม 24 46
52031151 นางสาวกุมาริกา วานิชชัง 24 32
52031162 นางสาวฐิติมา ศรีมาลัย 24 41
52031168 นางสาวบุญธิดา จันทรคติ 24 38
52031180 นางสาวรัตนาพร สอนแสง 24 51
52031182 นางสาววรรณิศา พรักพร้อม 24 32
52031188 นายวุฒิพงษ์ สว่างวงษ์ 24 32
52031190 นางสาวสมกัลยา บุญยะฤทธิ์ 24 41
52031199 นางสาวอภิดา แฝดสุระ 24 46
52031200 นางสาวอรวรรณ มั่นคง 24 39
52030156 นางสาวกรรณิการ์ เฉยสอาด 25 39
52030159 นายคุณากร อินตาโสภี 25 51
52030161 นางสาวจินัณยา พรหมมา 25 54
52030164 นางสาวโชติมนต์ แสงดิษฐ์ 25 36
52030167 นางสาวณัฐกานต์ นุชนวล 25 47
52030171 นางสาวถาวรีย์ สุขเกษม 25 60
52030176 นายนิธิทัศน์ แจ่มไพบูลย์ 25 53
52030178 นางสาวพัชรี ยังเจริญยืนยง 25 52
52030183 นายวรชาติ จารุวชิรบดี 25 52
52030186 นางสาววิไลศรี มณีโชติ 25 55
52030191 นางสาวสาวิตรี ไข่ทอง 25 46
52030194 นางสาวสุภาภรณ์ สุ่มสกุล 25 51
52030198 นายอัครพล เดชากิตติ 25 56
52030492 นางสาวกุลกิติ จัดพล 25 39
52030497 นายทวิพงศ์ จรูญกิตติธรณ 25 37
52030502 นายภวินท์ ชูศักดิ์ 25 37
52030504 นางสาวรุ้งตะวัน เฟื่องฟู 25 33
52030506 นางสาววราภรณ์ มั่งมี 25 48
52030509 นางสาวสุธินีย์ ดีประเสริฐ 25 39
52030609 นางสาวจันทิมา เชื้อแก้ว 25 48
52030611 นายณัฐ วัฒนากิจจากุล 25 54
52030614 นายธงชัย กชอำไพ 25 52
52030618 นางสาวเบญจมาศ นิ่มมาก 25 39
52030620 นางสาวพรรณทิพา แสงมา 25 42
52030622 นางสาวเพชรรัตน์ รอดทุกข์ 25 59
52030625 นางสาววาสนา ทองพันธ์พาน 25 55
52030630 นางสาวสุนิสา สุนาวงษ์ 25 36
52030632 นางสาวเสาวลักษณ์ พละสุข 25 43
52030635 นายอิทธิวัฒน์ คำสีม่วง 25 40
52030747 นายกฤตวัชร์ ไชยสิงห์ทอง 25 47
52030750 นายสุรัตน์ เปียศิริ 25 60
52030930 นางสาวกวินทิพย์ จันทนิยม 25 40
52030931 นางสาวจงจิต สอนประไพ 25 45
52030932 นางสาวจริยา จอมเจือ 25 45
52030933 นางสาวเจือจันทร์ โชควิเศษ 25 42
52030934 นางสาวณัฐนันท์ ศรีเรือง 25 57
52030935 นางสาวธนวรรณ เจริญนาน 25 40
52030936 นายธนวัฒน์ เซี่ยงฉิน 25 59
52030937 นายธีรพงศ์ ทองพรหม 25 54
52030938 นางสาวนัฐพร ยะโสวงษ์ 25 55
52030939 นางสาวบุษรินทร์ อ่อนเหล็ก 25 39
52030940 นายปิยะฉัตร แจ่มใส 25 48
52030941 นางสาวปิยาณี เอี่ยมอารีรัตน์ 25 41
52031205 MR.PUTHYKAR ENG 25 59
52031206 MR.SARARITH MAO 25 41
52030160 นายจารุพันธ์ เจริญนิยม 26 62
52030163 นางสาวจุฑามาศ หาญกล้า 26 46
52030165 นายณัชชา อรุณฉาย 26 62
52030168 นายณัฐวุฒิ บัวชื่น 26 40
52030172 นายทวีวัฒน์ เศรษฐีกิจสิริ 26 45
52030177 นางสาวปนัดดา โตขำ 26 62
52030179 นายภาณุพงศ์ วงษ์สุนทร 26 60
52030181 นางสาวรจนันท์ สัมปชัญญกุล 26 69
52030185 นางสาววารีทิพย์ มีทา 26 48
52030190 นายสรศักดิ์ เชี่ยวชาญ 26 48
52030193 นางสาวสุกานดา ธรรมดา 26 55
52030195 นายสุเมธ ดาราพิสุทธิ์ 26 61
52030490 นางสาวกิตติพา คลังวิสาร 26 43
52030494 นางสาวจิรรัตน์ วงษ์กระสันต์ 26 43
52030500 นายพัลลภ คำแก้ว 26 45
52030503 นางสาวมณีรัตน์ สุขสุวรรณพร 26 38
52030608 นายคณิต ธุระ 26 57
52030610 นายชลพัฒน์ เหล่าบุศณ์อนันต์ 26 51
52030612 นางสาวณัฐกานต์ เกิดแขวงเมือง 26 37
52030615 นางสาวธนิดา ทองนพ 26 47
52030619 นางสาวปรีชญา พันธุ์แฉล้ม 26 53
52030621 นางสาวพัชรินทร์ ทับทิม 26 54
52030623 นางสาวเพ็ญธิดา ตันติวรัตนถิกุล 26 58
52030627 นางสาวสรียา เพ็ญศรี 26 43
52030631 นางสาวสุมาลี อิสริโยดม 26 39
52030634 นายอานนท์ ศรีโกศักดิ์ 26 57
52030746 นางสาวกนกวรรณพร จิตสม 26 38
52030748 นายรัฐพร ชินอ่อน 26 67
52030751 นางสาวเสาวนีย์ ผลเจริญ 26 38
52030752 นายอธิคม ตันเจริญ 26 45
52030942 นายพงษ์ศกรณ์ ศรียะ 26 48
52030943 นางสาวพนิดา นาน้ำเชี่ยว 26 43
52030944 นางสาวพรธิดา ทองดี 26 46
52030945 นายภานุพันธ์ สานนท์ 26 56
52030946 นายมนตรี งามอัครกุล 26 62
52030947 นายรัชธฉัตร เลิศสงคราม 26 41
52030948 นางสาววันทนา คำบุญศรี 26 47
52030949 นางสาวศิริรัตน์ เฟื่องฟูลอย 26 45
52030950 นางสาวสุธิศา จันที 26 54
52030951 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสม 26 ขาดสอบ
52030952 นางสาวอรทัย สามารถ 26 47
52030953 นางสาวอุษาวสันต์ พลทา 26 50
50047678 นายนัฐวุฒิ ทวีลาภ 27 41
52020063 นางสาวกนกวรรณ เทียนแจ่ม 27 40
52020065 นางสาวทัศสญา ทิพย์กรรณ์ 27 31
52020067 นางสาวธนาภรณ์ ศรีล้อม 27 30
52020068 นายนฤเบศร กลิ่นสุคนธ์ 27 25
52020072 นางสาวพิมณภัทร์ สุภาพร 27 37
52020075 นายศุภโชค เรืองสมบัติ 27 30
52020077 นางสาวสุพัฒตรา มีเชาว์ 27 30
52020078 นางสาวอังคณา เดชเล 27 25
52020079 นางสาวอุมิณีย์ ไชยเดชา 27 25
52020369 นางสาวจริยา แจ่มแจ้ง 27 34
52020370 นางสาวจันทนา ยินดีพจน์ 27 33
52020374 นางสาวชลันดา คำสี 27 38
52020376 นางสาวฌาณิส คำผิว 27 36
52020377 นางสาวเบญจมาภรณ์ แก้วไทรนันท์ 27 28
52020379 นางสาวพัชรินทร์ วิวัฒน์นำชัย 27 26
52020380 นางสาวพิราวรรณ กิติสากล 27 36
52020382 นางสาวภัทรสุดา จันทร์แย้ 27 36
52020383 นางสาวมัลลิกา ขวานทอง 27 35
52020385 นายรุ่ง แสงศศิธร 27 36
52020546 นางสาวจิตพิสุทธิ์ โสภิพงษ์ 27 40
52020606 นางสาวแคทรียา เสนาโนฤทธิ์ 27 40
52020607 นางสาวจุฬารัตน์ อะโนสี 27 29
52020608 นายชยาภัทร ว่องศิริพร 27 43
52020609 นางสาวญานิศา น้อมศิริ 27 28
52020610 นางสาวฑิฆัมพร เสภารัตนานันท์ 27 33
52020613 นางสาวธัญรมย์ แสงฤดู 27 34
52020614 นางสาวธันย์ชนก จันทร์เพ็ญ 27 40
52020615 นางสาวนฤมล แก้วทอง 27 28
52020617 นางสาวนันทิชา ไกรสร 27 38
52020618 นางสาวนุจรี บุตรสงค์กา 27 45
52020619 นางสาวนุจรีย์ ซุยกระเดื่อง 27 37
52020620 นางสาวบุษกร ผาสุขฤทธิ์ 27 56
52020621 นางสาวประภัสสร จันทร์รอด 27 34
52020622 นางสาวประภัสสร ถวายนิล 27 40
52020623 นางสาวปัญญาพร คงดั่น 27 42
52020625 นางสาวพิมพ์มาดา สายสีนพคุณ 27 29
52020626 นางสาวไพลิน กลิ่นกลัด 27 36
52020627 นางสาวภรพสชนัน จิตรอาษา 27 28
52020628 นางสาวภัทรียา ประสพสวัสดิ์ 27 38
52020629 นางสาวรุ่งทิวา สนิทชัย 27 35
52020630 นายวรวุฒิ พลศรี 27 34
52020631 นายวรุฒ แสงวิมาน 27 39
51024678 นายอภิสิทธิ์ เพ็งชาติ 28 34
52020133 นางสาวจิรนันท์ สร้อยทอง 28 37
52020134 นางสาวจุฑาทิพย์ เวชกุล 28 43
52020136 นางสาวเนตรสกาว อาจหาญ 28 40
52020138 นางสาวปิยนุช ศรีใส 28 35
52020141 นางสาวเพชรชมพู ตั่นเล่ง 28 34
52020143 นางสาวลักษณา ตุลเตมีย์ 28 30
52020144 นางสาวลีลา พุทธาธร 28 39
52020148 นางสาวศิรินารถ เหล่าวณิชย์ 28 27
52020149 นางสาวสิริรัตน์ สรรค์วงศ์ 28 35
52020150 นางสาวสุภาณี แก้วเขียว 28 42
52020151 นางสาวอมรารัตน์ เอี่ยมสกุล 28 40
52020399 นางสาวชัชรินทร์ ชินธรรม 28 50
52020402 นางสาวปัณฑารีย์ หยวกจุ้ย 28 33
52020403 นางสาวมวลกมล เทศนา 28 47
52020405 นางสาววรรณิศา พันธุ์ไชย 28 34
52020409 นางสาวอรนันต์ แซ่ตั้ง 28 37
52020410 นางสาวอังศุมาริน แสงเรืองรอง 28 38
52020833 นางสาวขนิษฐา สิมพร 28 43
52020834 นางสาวคริษฐา แซ่โง้ว 28 34
52020835 นางสาวจรรย์ญา กิจเลิศผล 28 ขาดสอบ
52020836 นางสาวจิระประภา เรียนหิน 28 35
52020837 นางสาวชฎาพร คูสว่างศรี 28 33
52020838 นางสาวชมภูนุช ภู่รอด 28 37
52020839 นางสาวณัฐกานต์ ยลทรัพย์ศิริ 28 46
52020840 นางสาวณัฐญา วรญาโณปกรณ์ 28 38
52020841 นางสาวดลพร เมฆภูวดล 28 37
52020843 นางสาวทิพวรรณ ศรีลิ้นพงษ์ 28 40
52020844 นางสาวนริศรา เพชรศิริพันธุ์ 28 49
52020846 นางสาวนันธิญา สุขสว่าง 28 36
52020847 นางสาวน้ำเพชร เพชรคง 28 38.95
52020848 นางสาวเนตรชนก วันฤกษ์ 28 44
52020849 นางสาวบุศยา พรกิตติธีรกุล 28 27
52020851 นางสาวปริม โยมา 28 34
52020852 นางสาวพาขวัญ พิมพา 28 41
52020853 นางสาวเพชรรัตน์ ตั้งมีชัย 28 38
52020854 นางสาวแพรวา ปรียานนท์ 28 41
52020855 นางสาวไพลิน ผาวันดี 28 41
52020856 นางสาวภัสราภรณ์ ห้วยเรไร 28 40
52020859 นางสาววราภรณ์ วีรบวรกุล 28 48
52020860 นางสาววิภัฏฐ์สิริ ขานทอง 28 29
52020862 นางสาวเวนิกา ฉ่ำเฉื่อย 28 37
52020863 นายศักดิ์นรินทร์ นิมิตเกียรติสกุล 28 38
52020864 นายเศรษฐพร เรืองเที่ยง 28 35
52020865 นางสาวสิริญา พลฑา 28 35
52020866 นางสาวสุนิษา สุขเหมือน 28 46
52020868 นายอนิวรรต อัตตนาถวงษ์ 28 47
52020869 นางสาวอนุศรา เฮงสุวรรณ 28 38
52020870 นายอลงกต สุขุมาลย์ 28 34
52020872 นางสาวอันฑิกา เทพสังข์ 28 41
52020873 นางสาวอาภานุช เอี่ยมสอาด 28 45
50124473 นายเอกสิทธิ์ เทียมธรรม 29 40
52020076 นางสาวสุดาพร เสนแสง 29 38
52020083 นายสถาพร ใจตรง 29 32
52020086 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสิทธิกุล 29 41
52020092 นางสาวลีลาวดี แก้วไทย 29 36
52020093 นายสหรัฐ รอดนิล 29 53
52020094 นางสาวกาญจนา เกิดสังข์ 29 37
52020096 นางสาวจิรภัทร์ นออ่อน 29 43
52020098 นางสาวภีรยา หมื่นแสน 29 44
52020100 นายภูมิธร แพบัว 29 29
52020101 นางสาวกานต์ธิดา อุณาพรหม 29 32
52020105 นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณเพิ่ม 29 31
52020106 นางสาวกัญญ์วลา สังศิริ 29 35.15
52020633 นางสาวศิรินันท์ จิตรการ 29 40
52020634 นางสาวสินีนาฏ โชติกร 29 42
52020635 นางสาวสุกัญญา เชื่อมสุข 29 40
52020637 นางสาวอนุศรา จิตตวิมล 29 35
52020638 นางสาวอภิวัลย์ พงษ์อารี 29 42
52020639 นางสาวอริศรา แก้วตา 29 36
52020764 นางสาวกนกวรรณ ทุมจันทึก 29 33
52020769 นางสาวชนิตา โคตรปัญญา 29 23
52020771 นายชัยพร ฉัตรชัยเดช 29 39
52020773 นางสาวณิชากมล เชื่อมสุข 29 36
52020774 นางสาวดวงมณี แก้วมณี 29 53
52020777 นายนิพนธ์ นพรัตน์ 29 42
52020780 นางสาวพัทธ์ธีรา จิรานนท์ฐิติกุล 29 36
52020783 นายไพศาล วงษ์มีพันธุ์ 29 29
52020784 นายภวนนท์ แก้วคุณงาม 29 35
52020785 นางสาวรังสิญาภรณ์ ลายทอง 29 37
52020792 นางสาวศุจินันท์ สาตยศ 29 47
52020793 นายสราวุฒิ ลิยงค์ 29 40
52020795 นางสาวสุพรรษา พานิชไทย 29 42
52020796 นางสาวสุภาพร เหมือนประสาท 29 37
52020799 นางสาวสุสรรเพชญ ทองอ่อน 29 31
52020803 นางสาวอรวรรยา ศิริรัตน์ 29 39
48101314 นายชัชวาลย์ คงนาลึก 30 29
51630015 นายจัยวุฒิ ถ่ายย้วน 30 41
51630022 นางสาวถิรนันท์ รอดคง 30 46
51630046 นางสาวศิริวรรณ นวลละออง 30 34.2
51630053 นายสุริยะ ต่วนภูษา 30 31
51631010 นายบุญกว้าง สีหราช 30 29
51631027 MR.THONGXAY CHALEUNSINH 30 41
52020080 นางสาววรรษมล เดชเวชประสิทธิ์ 30 24
52020088 นางสาวพิมพ์ชนก พัฒนราช 30 22
52020090 นางสาวจิรัญญา ชาติรักษา 30 33
52020091 นางสาวนิรมล ดีหมั่น 30 36
52020095 นางสาวเกศกนก โพธิ์กุล 30 34
52020097 นางสาวเพชรจริยา เรืองขจิตร 30 24
52020099 นางสาววรรณวิสา สมัยมาก 30 41
52020108 นางสาวสวรรณญา บุญฤทธิ์ 30 38
52020526 นางสาวศศิธร สืบแสง 30 40.85
52020765 นางสาวกมลวรรณ ซ่อนกลิ่น 30 34.2
52020766 นางสาวกรรณิการ์ ตาละลักษณ์ 30 35
52020767 นางสาวจันทร์เพ็ญ แจ่มจำรัส 30 39
52020768 นางสาวจุฑามาศ แก่นพินิจ 30 36
52020770 นางสาวชมพูนุช ต้นทุน 30 41
52020775 นางสาวดารารัตน์ เข็มแก้ว 30 40
52020776 นางสาวนันทิยา หมัดซัน 30 42
52020779 นางสาวปัทมาภรณ์ ขวัญกิจอุดม 30 40
52020781 นางสาวพิชชาพร บุตรลา 30 42
52020782 นางสาวเพชรมณี สมสกุล 30 31
52020786 นางสาวรัตนาภรณ์ เคหนาค 30 39
52020787 นางสาววชิราภรณ์ วิริยะกุล 30 40
52020788 นางสาววรรณวิภา วงษ์เดือน 30 52
52020789 นางสาวศรัญญา ยืนยง 30 44
52020790 นางสาวศศิธร ชูนวน 30 35
52020791 นางสาวศศิประภา คงเจริญ 30 34
52020794 นายสิทธิวัต สัจจพรจรัสกุล 30 38
52020797 นางสาวสุภาวดี แก้วบัณฑิต 30 44
52020798 นางสาวสุรีย์พร จันทร์มะโน 30 47
52020800 นางสาวโสภิญา ศรีโภคา 30 35
52020802 นางสาวอรนุช รัตนางกูร 30 37
52020804 นางสาวอาภาภรณ์ ตรีแก้ว 30 36
52530206 MR.SANTI TAYXAYAVONG 30 37
52020167 นางสาวกาญจนา วรรณี 31 49
52020169 นางสาวชลิตตา จันทร์วงษา 31 64
52020174 นางสาวนวลจันทร์ ยิ้มเนียม 31 43
52020176 นางสาวนิรมล ระษารักษ์ 31 51
52020178 นางสาวปรียนันท์ เต่าทอง 31 43
52020181 นางสาวพิมพวรรณ เสรีบูรณะพงศ์ 31 35
52020182 นางสาวแพรววนิต วิชยประเสริฐกุล 31 40
52020184 นายระบิล พันธุ์เสือ 31 43
52020187 นางสาวสีรุ้ง ทองเจริญพานิช 31 40
52020188 นางสาวสุปราณี พ้นชั่ว 31 50
52020189 นางสาวสุพิชชา ชวลิตนิติธรรม 31 43
52020432 นายจารุกิตติ์ จันทร์สิริกุลชัย 31 50
52020436 นางสาวพัชรินทร์ วงศ์ชมภู 31 53
52020437 นางสาวพิชญ์ธนัท เลิศคำ 31 59
52020439 นางสาวลัดดา รอดเฉี่ยว 31 51
52020440 นางสาวลีลาวดี พิริยะตระกูล 31 31
52020442 นางสาวศรัณยา ช่วยสงคราม 31 48
52020547 นายชัชชาย คันธวร 31 27
52020548 นายวรภัทร บดีรัฐ 31 28
52020549 นายวีรวัฒน์ ชัยศรี 31 30
52020550 นางสาวศิริลักษณ์ พึ่งนา 31 41
52020923 นายกำชัย เพ็ชรประเสริฐ 31 28
52020924 นายกิตติ รัตนารักษ์ 31 40
52020925 นายกิตติกร ก้อนทอง 31 39
52020926 นายเกียรติศักดิ์ พละศักดิ์ 31 45
52020928 นายฉัตรวัฒน์ โพธิ์ขำ 31 53
52020930 นายชารีฟ โสภณวัฒนา 31 51
52020931 นายณัฐพล โกศลกิติวงศ์ 31 41
52020932 นายณัฐวุฒิ แปงคำ 31 37
52020933 นายธนากร ทองสุวรรณ 31 48
52020934 นายธีระวัฒน์ พนมโสภณ 31 31
52020935 นางสาวนราพร บัวโทน 31 28
52020936 นางสาวนันทพร บุญทองดี 31 46
52020937 นางสาวปรัชญานันท์ ธุระพันธ์ 31 40
52020938 นายพงศ์พัฒน์ กลิ่นแย้ม 31 46
52020939 นางสาวพรลภัส ยี่กะแพทย์ 31 41
52020940 นายพิทักษ์ จันทรประภา 31 37
52020941 นางสาวพีรญา มั่นคง 31 32
52020942 นายพูลพัฒน์ ลีลาเชี่ยวชาญกุล 31 41
52020944 นายภานุพงศ์ ธาราดล 31 44
52020945 นางสาวภาวิณี ใจแก้ว 31 31
52020947 นางสาวรติกานต์ บุตรศรี 31 35
52020948 นางสาวรุ่งฤดี มาถนอมทรัพย์ 31 36
52020950 นางสาววรรัตน์ กอนกุล 31 39
52020951 นายวสันต์ อ่อนคำ 31 32
52020952 นางสาววารุณี ผิวคำ 31 41
52020953 นายวีระเชษฐ์ แสงเทิดธรรม 31 52
52020954 นายศรัณย์ ตุลกิจจาวงศ์ 31 33
52020955 นายศรัณย์ วัฒนเกษมสกุล 31 35
52020956 นางสาวศุอังศณา ภาคมาลี 31 40
52020957 นางสาวสิริรัตน์ สวัสดี 31 39
52020958 นางสาวสุดกมล คำหงษ์ 31 43
52020959 นางสาวสุภาวดี สุขสรรค์ 31 36
52020960 นายอภิวัฒน์ หริกุลรักษ์ 31 38
52140048 นายภูรีภัทร ตันบุญยศิริเดช 32 38
52140049 นางสาววิไลลักษณ์ แจ้งโพธิ์ 32 59
52140051 นายศุภณัฐ เรืองเดชขจร 32 60
52140079 นายจีระวัฒน์ วัฒนะ 32 39
52140080 นางสาวชนากานต์ ซ้ำคำ 32 42
52140081 นางสาวชนิตา อำนวยผล 32 34
52140082 นางสาวนภาพัฒน์ เกตุเอี่ยม 32 45
52140084 นางสาวพรพิมล โสตกลาง 32 39
52140085 นายพลวัฒณ์ ราชา 32 39
52140086 นางสาวพัชรีภรณ์ คามะดา 32 37
52140087 นางสาวสุพัตรา ไพศาลพิพัฒน์ 32 42
52140088 นางสาวอรพรรณ วสิกรัตน์ 32 37
52140090 นางสาวอุไรวรรณ มีชัย 32 47
52140091 นายเกษมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ 32 38
52140097 นายจักรพันธ์ ปิยมนต์ 32 44
52140098 นางสาวรพีพร วรรณเจริญ 32 43
52140099 นายวรวิทย์ อมรวัฒนพงศ์ 32 42
52140255 นางสาวกนกพร เลื่องลือ 32 49
52140256 นางสาวกรรณิการ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ 32 48
52140257 นายกฤษฎา องอาจ 32 50
52140258 นายคมสัน จันสนา 32 40
52140259 นายจิรศักดิ์ ว่องไว 32 49
52140260 นางสาวจิรา คุ้มเหลือ 32 48
52140262 นางสาวชนิกา กิณเรศ 32 52
52140263 นางสาวญาณินท์ โพธิ์จันทร์ 32 38
52140265 นายธนกร แจ่มศิลป์ 32 54
52140266 นายธนานนท์ คัมภีระธัม 32 41
52140267 นายนพดล รักเจียม 32 44
52140268 นางสาวนรีนุช โตเจริญทรัพย์ 32 58
52140269 นางสาวนาฎยานี ก้อนทอง 32 33
52140270 นางสาวน้ำผึ้ง ทวีโชคสิริกุล 32 43
52140271 นางสาวเบญญาภา วานิชสรรพ์ 32 43
52140272 นางสาวภัทริตา คำปาแฝง 32 40
52140273 นายยงยุทธ อ่างอินทร์ 32 51
52140274 นายรพีศักดิ์ เวชสุวรรณรักษ์ 32 64
52140275 นางสาวรัตติกาล สิงห์ก่ำ 32 35
52140276 นางสาวลักษณ์พร สุขรุ่ง 32 51
52140278 นายศิริพงษ์ ธัญกานต์สกุล 32 44
52140279 นางสาวศิริพร แซ่ลี้ 32 45
52140280 นางสาวสุพัชราวรรณ ศรีไตรภพ 32 35
52140281 นายสุชัย ไพบูลย์วรชาติ 32 42
52140282 นายสุนทร เหลืองรุ่งสว่าง 32 49
52140283 นางสาวสุภารัตน์ อายุวัฒน์ 32 37
52140284 นางสาวอภิชญา เพ็ชรหลำ 32 48
52140285 นางสาวอภิชญา วงษ์ภูธร 32 53
52140286 นางสาวอภิญญา นิลสลับ 32 55
52140287 นายอรรควุฒิ รัตนโยธิน 32 49
52140288 นายอิสระพงศ์ ยวงลำใย 32 44
52140290 นางสาวรัฐพร พู่พงศ์ไพบูลย์ 32 50
52140291 นางสาวญาณิศา อินทยงค์ 33 26
52140292 นางสาวนภัสสร โทล่า 33 53
52140293 นางสาวสุธาริณี แสวงดี 33 29
52200001 นางสาวกนกรัตน์ ขจรไชยกูล 33 57
52200002 นายจิรฉัตร ตั้งเจริญสมุทร 33 57
52200003 นายชนพพล อนุรพันธ์ 33 71
52200004 นายชานนทร์ โตคีรี 33 55
52200005 นายชุมพล สันติศิริพัฒน์ 33 59
52200006 นายณัฐพัชร์ ลิลิตสุวรรณ 33 70
52200007 นายตะวัน ชวนศรีไพบูลย์ 33 61
52200008 นางสาวทเลทิพย์ จุฬพันธ์ทอง 33 58
52200009 นายธนสฤษดิ์ เทพศาสตรา 33 57
52200010 นายธนานนท์ เรืองจรูญ 33 63
52200011 นางสาวธนาพร เกื้อกาญจนาภรณ์ 33 67
52200012 นายธีรธัช สุคนพาทิพย์ 33 65
52200013 นายนที ศรเกิด 33 61
52200014 นายนันทณัฐ นาคแนวดี 33 56
52200015 นางสาวนาถลดา ปฐมวีพิสุทธิ์ 33 67
52200016 นายบุณสิน พูลประสาท 33 69
52200017 นางสาวปองกานต์ บัวสวัสดิ์ 33 64
52200018 นางสาวพิมพ์กมล ละออง 33 69
52200019 นายพีรพล ทรายสุวรรณ 33 51
52200020 นางสาวภัควิภา แก้วสถิตพรชัย 33 54
52200021 นางสาวรุจรวี จันทร์คำอ้าย 33 66
52200022 นางสาววราลี อมรินทโรวาท 33 67
52200023 นายศมาพล ดวงคำ 33 59
52200024 นายศรัณย์ เปรื่องประยูร 33 61
52200025 นางสาวศศิภากร จิตรสำเริง 33 54
52200026 นางสาวศิริพร จินตสถาพร 33 52
52200027 นางสาวสุชารีย์ หิรัญศรี 33 71
52200028 นางสาวแสงดาว บุญกะยะ 33 65
52200029 นางสาวโสภิตนภา ธนสิทธิบูรณ์ 33 60
52200030 นายอภิชาติ เหมะ 33 65
52200031 นายอภิวัฒน์ ดีดำรงค์ 33 68
52200032 นางสาวอุษา ชัยวัตรสกุล 33 59
52020250 นางสาวกรทิพย์ ขาวโชติ 34 34
52020255 นายกิตติพล ใจผ่อง 34 37
52020257 นางสาวจริยา สร้อยมาลา 34 49
52020261 นายเชาวลิต เฮงฉุน 34 38
52020264 นายธงชัย ปรังประโคน 34 38
52020271 นางสาวนงลักษณ์ ชูชัย 34 38
52020272 นางสาวนาฏถมณี หมื่นภักดี 34 28
52020278 นางสาวเปมิกา จิตรนารี 34 38
52020293 นางสาวศิวะพร จินดามรกต 34 31
52020297 นางสาวสายฝน ละเลิศ 34 39
52020298 นางสาวสายหยุด บุตรศรี 34 38
52020300 นายสุทธิพงษ์ นะมะอะอุ 34 47
52020301 นางสาวสุนิตา ใจไทย 34 39
52020302 นางสาวสุพัตรา วงณะลา 34 29
52020303 นางสาวสุมารินทร์ แท่นโพธิ์ 34 42
52020473 นางสาวคันธรส มีเครือรอด 34 46
52020481 นางสาวทิฆัมพร ปั้นอุดม 34 48
52020487 นายปสันน์ วงศา 34 49
52020493 นางสาวพิมภรณ์ แสนมี 34 38
52020498 นางสาวรุ่งศิริ พ่วงแต้ม 34 45
52020502 นางสาวสมฤทัย บัวสมบูรณ์ 34 36
52020505 นายสิทธิศักดิ์ ทศพร 34 49
52020506 นางสาวสุพัชรา แสนเรือง 34 47
52020507 นางสาวสุภัทรา พรมสร 34 44
52020508 นายอติวิชญ์ มิตรงาม 34 54
52020528 นางสาวทัศวลี เนียมมณี 34 41
52020537 นายชัยทชา เลาห์กิติกูล 34 46
52021034 นางสาวกนกกาญจน์ พานใหม่ 34 41
52021039 นางสาวกุลธิดา ไชยยศ 34 55
52021040 นางสาวเกศินี ฉวีทอง 34 45
52021041 นายขจรเกียรติ อันทะเกตุ 34 38
52021042 นางสาวขัตติยานี ศรีแฉล้ม 34 31
52021043 นางสาวจิตรา มานี 34 44
52021044 นางสาวจิรัชญา พึ่งเกิด 34 44
52021045 นางสาวจิราภรณ์ สุ่มประดิษฐ์ 34 50
52021052 นางสาวชิดชนก แก้วพานิชย์ 34 38
52021067 นางสาวนุชนาถ จันทร์บัว 34 42
52021069 นายปริญญา คุณประเสริฐ 34 53
52021070 นางสาวปริศนา รุ่งแสง 34 40
52021072 นางสาวปุณยาพร นันตา 34 34.2
52021074 นางสาวเปรม ส่อนแก้ว 34 ขาดสอบ
52021075 นางสาวพนิตตา ม่านทอง 34 44
52021076 นายพรชัย อ่อนน้อม 34 52
52021078 นางสาวพรรษา บุนนาค 34 39
52021086 นางสาวภาวินี ทองผาย 34 46
52021094 นางสาววริศรา เสือทองปาน 34 41.8
52021095 นางสาววาสนา ศรีมาก 34 46
52021097 นางสาววิชญาพร นัมคนิสรณ์ 34 21
52021098 นางสาววิภาวี จ้อยสำเภา 34 57
52021101 นางสาวศุภญาดา ฮวบดี 34 38
52021103 นางสาวสริตา ปทุมรัตน์ 34 47
52021107 นางสาวสุญาดา แซ่ตั๊ง 34 46
52021111 นายสุภวัช แผนวิชิต 34 36
52021118 นางสาวออระดา ดีมาก 34 33
52021120 นายเอกรินทร์ มั่นใจ 34 34
52020253 นางสาวกาญจนา พันธุ์วัง 35 35
52020254 นางสาวกานต์ชนก กุลประภัศร์ 35 42
52020269 นางสาวธนาภรณ์ จีนเจือ 35 30
52020275 นางสาวเบญจวรรณ สุขนิจสัย 35 34
52020280 นางสาวพรสวรรค์ สมชิต 35 38
52020290 นางสาวลักษณา แย้มเยื้อน 35 42
52020292 นางสาววิไลลักษณ์ ตั้งใจประสพโชค 35 46
52020299 นางสาวสาวิตรี สุภาวิทย์ 35 38
52020306 นายอธิภัทร ผาติสุวัณณ 35 44
52020472 นางสาวกาญจนา เจริญศรี 35 54
52020476 นางสาวชฎาพร ช่างเกวียน 35 42
52020478 นางสาวชุติพันธุ์ อิทธิพิสิฐ 35 52
52020484 นายนฤดล พรสมบูรณ์ 35 41
52020488 นางสาวปาจารีย์ นกเล็ก 35 41
52020491 นางสาวพลอยสิรินทร์ แสงมณี 35 30
52020492 นางสาวพิมพ์ประไพ ยอดเพชร 35 39
52020496 นางสาวมาลินี ขวานทอง 35 39
52020499 นายวัธชิระนันท์ รสจันทร์ 35 55
52020501 นางสาวโศจิรัตน์ ทองสุข 35 41
52020509 นางสาวอรวิภา เอกธรรม 35 39
52020527 นางสาวขวัญชนก ณ ระนอง 35 40
52021033 นางสาวกชกร ศิริประกอบ 35 36
52021036 นายกรกช ดำกระเด็น 35 41
52021046 นายจีรศักดิ์ ดอกพุด 35 50
52021047 นางสาวเจนจิรา ศรีโสภา 35 30
52021048 นางสาวฉัตชฎา กาญจนาชีวะ 35 40
52021049 นางสาวชนิกา ธรรมขันธ์ 35 38
52021051 นางสาวชโลธร เจริญศิลป์ 35 42
52021053 นางสาวณัฐนันท์ ตันติวัฒนากูล 35 36
52021054 นางสาวดวงกมล กมลสินธุ์ 35 45
52021055 นางสาวดวงรัชต์ วิละรัตน์ 35 61
52021057 นางสาวตวงพร ต้นหลุบเลา 35 43
52021059 นางสาวธนารัตน์ แก้วโคมลอย 35 38
52021062 นายนัทธ์วัฒน์ ธรรมสามิสร 35 53
52021064 นางสาวนันทวัน ชวัติชัย 35 40
52021066 นางสาวนิศรา หล้าก่ำ 35 35
52021073 นางสาวเปมิกา วีระโชติ 35 41
52021077 นางสาวพรทิพย์ บุษบกอ่อน 35 61
52021079 นางสาวพรสุดา กรกิจรุ่งโรจน์ 35 25
52021081 นางสาวเพียงออ ศรีวงษา 35 41
52021089 นางสาวมุกดา พูลผล 35 37
52021091 นายรัฐภูมิ เข็มเฉลิม 35 49
52021092 นางสาวรุ่งทิวา เลี้ยงบุญประคอง 35 36
52021093 นางสาวลดาวัลย์ ศรีบุตรดา 35 32
52021096 นางสาววิชชุดา ดวงเที่ยง 35 30
52021099 นายวีรยุทธ สุธีสร 35 51
52021102 นายสถาปนา กองเซ็น 35 34
52021104 นางสาวสาลี วังคะฮาด 35 50
52021108 นางสาวสุธาทิพย์ ฤกษ์ดำเนินกิจ 35 43
52021109 นางสาวสุพรรษา สุวรรณจิตร 35 39
52021112 นางสาวสุภาวดี นึกสม 35 32
52021113 นางสาวสุภาวรรณ สิงขรรักษ์ 35 46
52021116 นางสาวอนุสรา ขำภิรมย์ 35 50
52021119 นางสาวอารดา อารมณ์ชื่น 35 42
51042139 นายชานนท์ พูลทวี 36 25
51042146 นายธนพัฒน์ อุตระภิญโญ 36 24
51049428 นายสมภูมิ ปริยานนท์ 36 29
51049442 นายสุพจน์ รักร่วม 36 37
52020251 นายกอบชัย จันทร์ผง 36 44
52020258 นางสาวจิตติมา เจริญจิตต์ 36 34
52020262 นายทวีสิน ปรางเสถียร 36 42
52020263 นางสาวทิพนิภา พึ่งพุ่ม 36 44
52020286 นายภูมิภัทระ จันทร์บัว 36 35
52020287 นายมนต์มนัส จันทร์เจริญ 36 43
52020295 นางสาวสมฤดี บุญชิต 36 43
52020296 นางสาวสโรชา พรมศร 36 29
52020304 นางสาวสุมาลี ถิ่นทวี 36 46
52020307 นายอนันต์ นวกิจบำรุง 36 50
52020309 นางสาวอภิญญา สมก้ำพี้ 36 33
52020311 นางสาวอาภาภรณ์ ศรีชลายนต์ 36 34
52020503 นางสาวสวรส หลวงจอก 36 37
52020538 นายศุภวิชญ์ ภานุเศรษฐศักดิ์ 36 29
52020553 นายธิติกุล สุขกิจ 36 35
52020554 นายสุรศักดิ์ หอมสนิท 36 32
52021038 นางสาวกัญญา บัวเผื่อนหอม 36 39
52021050 นางสาวชลดา บุญสุข 36 37
52021056 นางสาวเดือนฉาย เจษฎางกูร ณ อยุธยา 36 35
52021058 นางสาวธนพร สัมมาขันธ์ 36 33
52021060 นางสาวนงลักษณ์ งามวาจา 36 27
52021080 นางสาวพิชชาพร อิสริยอนันต์ 36 41
52021082 นางสาวภคินี อิศรนาเวศ 36 36
52021083 นางสาวภัชนียา เจริญสุข 36 35
52021085 นางสาวภัสราภรณ์ พูลสวัสดิ์ 36 37
52021087 นางสาวมัทรี นันศิริ 36 48
52021105 นายสิรศิษฏ์ จันจิระสกุล 36 47
52021106 นายสิริวัฒน์ เมืองแมด 36 31
52021110 นางสาวสุพัตรา บุญสุภาพ 36 33
52021114 นายสุรนันท์ ตั้งตนดี 36 46
52021115 นายอนุสรณ์ ปรีชา 36 37
52021117 นายอรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์ 36 40.85
48029553 นายมารุต คงชู 37 43
49120310 นางสาวพัสตราภรณ์ ตาลน้อย 37 33
52020318 นางสาวณสิตา ผดุงศิลป์ 37 34
52020320 นางสาวนิรมล สังข์นาค 37 46
52020321 นางสาวนุชรินทร์ วรัญชิต 37 54
52020322 นางสาวบุศรา สกุลศรี 37 56
52020324 นางสาวพัทรา เจริญสิทธิ์ 37 50
52020325 นางสาวพิชญ์สินี ชาวสวน 37 49
52020328 นางสาวสุภัชชา โพธิ์ทอง 37 54.15
52020513 นายจักรายุธ พยุงญาติ 37 63
52020521 นางสาวปรุงแต่ง ศรีวรศาสตร์ 37 43
52020523 นางสาววารินทร์ วิจินธนสาร 37 45
52020524 นางสาวศริธา พรแก้ว 37 57
52020529 นางสาวรังสินี ถวิล 37 44
52021121 นางสาวกานต์ชญา จิวานิชย์ 37 53
52021122 นางสาวกุศลิน กาญจนวัฒนา 37 48
52021123 นางสาวขวัญฤทัย สวดสม 37 54
52021124 นางสาวจิดาภา ชะเอม 37 46
52021125 นางสาวจุลลดา ยังประโยชน์ 37 37
52021127 นางสาวดลฤดี พงษ์ไชย 37 60
52021128 นางสาวธนพร มันทิกะ 37 46
52021130 นางสาวนันทนัฐ แวงดงบัง 37 38
52021131 นางสาวน้ำเพชร ร้อยแก่นจันทร์ 37 51
52021132 นางสาวปนัดดา สุบินดี 37 54
52021133 นางสาวปารณีย์ บุษยพรรณพงศ์ 37 41
52021134 นางสาวผุสชา กลมเกลี้ยง 37 53
52021135 นางสาวพรชนก สุนทรรักษา 37 37
52021136 นางสาวภาสินี พิบูลย์วรกุลกิจ 37 47
52021137 นางสาววรพรรณ แสงไพศาลสิน 37 54
52021138 นางสาวศศิวิมล พรหมจันทร์ 37 56
52021140 นางสาวหนึ่งฤทัย เกิดมณี 37 36
52021141 นางสาวหิรัญญา คำปา 37 43
52021143 นายอนุสรณ์ จันเท 37 47
52021145 นางสาวอวิกา สุขเนาวรัตน์ 37 41
52021146 นางสาวออมลักษณ์ พิมสาร 37 48
52021147 นายอาณัติ สุริยาเรืองฤทธิ์ 37 48
52021148 นางสาวอิงกมล ตุ้ยเจริญ 37 38
52021149 นางสาวไอลดา คำภิลา 37 48
52021153 นางสาวญาณิสร อินทยงค์ 37 33
52140019 นางสาวซูซาน นนท์วิไล 38 44
52140022 นางสาวดวงมน คำงาม 38 36
52140024 นางสาวเบญจมาภรณ์ ขำเขียว 38 41
52140030 นางสาวภมรพรรณ พันธ์ประสิทธิเวช 38 49
52140033 นางสาวภูษณิศา เชื้อปั้น 38 43
52140038 นายสิทธิโชค วิรุณราช 38 37
52140039 นางสาวสุกัญญา นิยม 38 38
52140041 นายอดิศร ยอดวัน 38 43
52140068 นางสาวลลิตา มาเจริญ 38 59
52140074 นางสาวกุลภัทร จุลภักดิ์ 38 51
52140092 นายภัทรพงษ์ โต๊ะจงมล 38 43
52140094 นายประสงค์ สุขม่วง 38 30
52140095 นางสาวรัตติยา สุขสวัสดิ์ 38 41
52140100 นางสาวกนกวรรณ เหลืองอ่อน 38 36
52140102 นายกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ 38 37
52140104 นางสาวกาญจนา ประเสริฐ 38 39
52140105 นายกิดาการ โลหะดุจมณี 38 37.05
52140106 นางสาวกิดาพร ศรีระษา 38 42
52140107 นายกิตติคุณ เลิศศรีสุวัฒนา 38 42
52140108 นายกิตติพงศ์ ดอกกระถิน 38 39
52140109 นายกิตติพันธ์ งามเจริญไพศาล 38 41
52140111 นายจิระพงษ์ บุญเต็ม 38 38
52140112 นางสาวจิราพร สมพันธ์ 38 43
52140113 นายจุฑาวัฒน์ มหาอุต 38 48
52140114 นางสาวชนิตา ทรัพย์ผุด 38 34
52140115 นางสาวชลธิชา สุวรรณโชติ 38 48
52140116 นายชลัฐ นุชประไพ 38 51
52140117 นางสาวเชษฐ์สุดา ไผ่แก้ว 38 44
52140118 นายเชิดพงศ์ ลิ้มสวัสดิ์ 38 38
52140119 นางสาวฐิติพร เลิศสุรัตน์ 38 49
52140120 นางสาวฐิติภรณ์ ทองสั้น 38 39
52140121 นายฐิติราษฎร์ ทองคำ 38 36
52140197 นายสุพล ลี่ไพฑูรย์ 38 44
52140198 นางสาวสุพัตรา มั่งสมบัติ 38 33
52140199 นายสุภัทร จินดาสมัย 38 49
52140200 นางสาวสุภานัน พันทุม 38 40
52140201 นางสาวสุภาภรณ์ แซ่พัว 38 29
52140204 นายสุวิศิษฏ์ แสงเอื้ออังกูร 38 29
52140207 นางสาวหนึ่งฤทัย เพ็ชรพลอย 38 34
52140210 นายอรรถกานต์ หารภูมิ 38 41
52140213 นายโอภาส จูเลิศตระกูล 38 42
50060318 นายสิววิช จำเริญวงศ์ 39 ขาดสอบ
50061773 นายภานพ สกุลเหลืองอร่าม 39 33
50063029 นายศุภกร รอบรู้ 39 28
52140028 นางสาวปาริชาติ เทียนทอง 39 51
52140036 นายวีรพงษ์ สิงห์สา 39 29
52140076 นายประจักร์ นาคเพชรัตน์โรจน์ 39 61
52140110 นางสาวจินตหรา นาเวียง 39 44
52140122 นางสาวณัฏฐ์ธิดา ซุ่นเฮง 39 55
52140123 นายณัฐพล พรมโสภา 39 44
52140124 นายณัฐพล สินธนะกุล 39 44
52140125 นางสาวณัฐวรรณ ภูพันนา 39 34
52140126 นายณัฐวุฒิ อาจเลิศ 39 37
52140127 นางสาวณัฐินี เหลืองอรัญนภา 39 35
52140128 นางสาวดวงกมล สิริยานนท์ 39 33
52140129 นายดิษรินทร์ ปิ่นละมัย 39 36
52140130 นายดุสิต โนทา 39 36
52140131 นายทศพล ปัณฑุวิเชียร 39 38
52140132 นายทัชชกร อิงคเศรษฐ์ 39 61
52140133 นายธนินพงษ์ สาสังข์ 39 33
52140134 นางสาวธัญจิรา โตนไธสง 39 44
52140135 นางสาวธารทิพย์ เอี่ยมสุข 39 39
52140136 นางสาวนงนุช พุ่มจันทร์ 39 46
52140137 นางสาวนฤทัย นิลอุบล 39 46
52140138 นางสาวนลินี พินเผือก 39 41
52140139 นายนัฐวุฒิ สไลรักษ์ 39 36
52140140 นางสาวนันทนา รอดภัย 39 40
52140141 นางสาวน้ำผึ้ง พัวศิริมิตร 39 51
52140142 นางสาวนำพร พลสง 39 40
52140143 นางสาวนิยดา บุญโสดากร 39 38
52140144 นางสาวเบญจมาพร ทองเฟื่อง 39 49
52140145 นายปฐพงศ์ บุญมาก 39 32
52140146 นายปราณต ดังกลาง 39 35
52140147 นางสาวปารวี ไชยคุณ 39 32
52140148 นางสาวปิยนุช บัวเจริญ 39 46
52140149 นางสาวปิยะนุช บุญแสน 39 23.75
52140150 นายปิยะภพ มะหะมัด 39 47
52140152 นางสาวพัชราภรณ์ รัตนมาตร 39 33
52140153 นายพัฒน์พงษ์ แพนพัฒน์ 39 43
52140154 นายพัฒนพล นาคช่วย 39 47
52140155 นางสาวพิมพ์กนก สุกใส 39 44
52140156 นางสาวพิมพ์ลดา โชติดิลก 39 30
52140157 นายพูนพัฒน์ ภิบาลภักดี 39 62
52140158 นายภราดร ชัยนภาพร 39 39
52140183 นางสาวศศิธร ทิพย์สุวรรณ 39 35
52140205 นางสาวเสาวนีย์ สวัสดี 39 53
52140208 นายอนุพงษ์ แสงหว้า 39 25
52140211 นางสาวอริศรา ประสิว 39 40
52140289 นายณัฐวุฒิ รุจิมาลัย 39 47
52140159 นายภวนนท์ ชูสุข 40 47
52140161 นางสาวภัทรภรณ์ บัวอุไร 40 52
52140162 นางสาวภาวิณี วิจิตรสาร 40 42
52140163 นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญครอง 40 33
52140164 นายภูวนาถ มีโต 40 50
52140166 นายรณชัย นาคเลิศ 40 38
52140167 นางสาวรรินธร เนตรทอง 40 43
52140168 นางสาวรวิวรรณ์ อบอวน 40 43
52140169 นางสาวรัชดาภรณ์ รุ่งเรือง 40 35
52140170 นางสาวรัตนาวดี วิธวาศิริ 40 36
52140171 นายเรืองริศ โรจนะ 40 48
52140173 นายลิขิต ดิษฐพงษ์ 40 53
52140174 นางสาววรรณพร ลิขิตเขียน 40 41
52140175 นางสาววราภรณ์ เจริญศรีศิริพงษ์ 40 47
52140176 นายวัชระนันท์ จิระวัฒน์ 40 46
52140177 นางสาววัชรินทร์พร บูรณะชาต 40 46
52140178 นางสาววาทินี พาที 40 37
52140179 นางสาววาสนา ทิพเวช 40 41
52140180 นางสาววิจิตรา ทับขัน 40 44
52140181 นายวีรนพ แก้วน้ำคำ 40 45
52140182 นางสาววีรยา ฉุนฉิม 40 42
52140184 นางสาวศศิธร ปันจันตา 40 50
52140185 นางสาวศศิวิมล นามประดิษฐ์ 40 33
52140186 นางสาวศุภลักษณ์ พันธุ์บุญปลูก 40 35
52140187 นายสมาธิ จันทร์เทศ 40 39
52140188 นายสัมฤทธิ์ บุปผาธรรมกุล 40 45
52140189 นางสาวสายชล จันทมาศ 40 34
52140190 นายสิชล แก้วกุลปรีชา 40 41
52140191 นายสิทธิกร พูลทรัพย์ 40 34
52140192 นางสาวสิวาลัย อัศวภูมิ 40 38
52140193 นางสาวสุจิตรา แท่นสัมฤทธิ์ 40 32
52140194 นางสาวสุชานาถ ชนะรักษ์ 40 42
52140195 นางสาวสุดารัตน์ จันดี 40 38
52140196 นางสาวสุดารัตน์ ตุงควาร 40 44
52140202 นางสาวสุภาวดี คำสุข 40 35
52140203 นางสาวสุรีย์พร ตรีอินทร์ทอง 40 35
52140206 นางสาวโสรยา อิ่มสว่าง 40 34
52140209 นางสาวอภิสรา รัตนจันทรานนท์ 40 38
52140212 นางสาวอัจฉราพรรณ สิ่วไธสง 40 39
52140242 นางสาววัชราภรณ์ พูลพิพัฒน์ 40 44
52140243 นายวันชัย บุญเทศ 40 55
52140244 นายวิเชียร น้ำทิพย์สีทอง 40 ขาดสอบ
52140245 นายวีรยุทธ์ เอกอนงค์ 40 42
52140246 นายวุฒิศักดิ์ หร่ายมณี 40 37
52140247 นายศิขวิชญ์ สุขสุเดช 40 ขาดสอบ
52140248 นางสาวศิริพร จรัสใส 40 40
52140249 นางสาวศิริพร รัตนวงษ์ 40 56
52140250 นายสันติ โสมา 40 40
52140251 นางสาวสุภรัตน์ ตนะทิพย์ 40 48
52140252 นางสาวสุวัชรา สุเมฆะกุล 40 45
52140253 นางสาวอรวรรณ ตาสะหาก 40 52
52140254 นายเอกพจน์ ทิพเนตร 40 50
51413007 นายคเณศ นามบุญลา 41สระแก้ว 25
52140001 นางสาวจีราภรณ์ รัตนสิน 41 50
52140003 นางสาวณัฐสุดา วงศ์อ่อง 41 60
52140004 นางสาวธัญศิริ วิเศษแพทย์ 41 56
52140006 นางสาวนัยนา ทวนดิลก 41 45
52140007 นางสาวนิลยา ทองหยาด 41 38
52140009 นางสาวผกาวันท์ ใคร่ครวญ 41 38
52140012 นางสาวมัลลิกา สุขศรีเมธีชัย 41 38
52140013 นางสาวสุพรรษา จริยานุรัตน์ 41 43
52140057 นางสาวญาณิกา ไพรินทร์ 41 56
52140059 นายวัธนพล พงษ์อักษร 41 40
52140060 นายศิวาดล ภู่สาร 41 37
52140061 นางสาวอธิษฐาน ก้อนจันทร์ 41 36
52140070 นางสาวพิลัยรักษ์ ปิยัง 41 41
52140072 นางสาวลลิตรา ขุนทายก 41 26
52140073 นางสาวสุมาลี เชื้อพราหมณ์ 41 32
52140093 นายจิรนนท์ จันทรเทพ 41 40
52140214 นางสาวกฤษวรรณ ธีระอรรถ 41 43
52140215 นางสาวเกสร แสงสอน 41 36
52140216 นายขวัญชัย ประเทศไทย 41 37
52140217 นายจักร์กริช แสงสุริยา 41 42
52140218 นางสาวจันทร์จิรา ลีพา 41 44
52140219 นางสาวจิณหธาน์ วันนา 41 40.85
52140220 นายฉัตรดนัย อิทธิธนากร 41 49
52140221 นางสาวชลดา ศรีลัด 41 41
52140222 นางสาววรัญญ์ภร ดงนอก 41 44
52140223 นางสาวณัฐวรรณ มีกะจิตร์ 41 38
52140224 นางสาวดวงใจ ตั้งประเสริฐ 41 38
52140225 นางสาวดารารัตน์ ทับคง 41 36
52140226 นายทศมงคล พงศ์พันธ์ 41 49
52140227 นายนพรัตน์ ฝอยทอง 41 42
52140228 นางสาวนฤมล คงพิศุทธิ์ไพศาล 41 49
52140229 นางสาวปนัดดา ประดิษฐ 41 44
52140230 นางสาวปนัดดา ราศรีจันทร์ 41 41
52140231 นางสาวปรียานุช สีเผือก 41 48
52140233 นางสาวพรวดี ธรรมธาดานาวี 41 44
52140235 นางสาวพิชชาภา ผลสุวรรณ 41 53
52140236 นางสาวพูนทรัพย์ คล้อยสาย 41 31
52140237 นางสาวภณิดา สยางกูร 41 45
52140238 นางสาวภาสินี เพ่งวนิช 41 46
52140239 นายภีรจักร ศรีสะอาด 41 55
52140240 นายภูมินทร์ แซ่ลิ่ม 41 47
52140241 นางสาวมณฑาทิพย์ คำนิล 41 40
52410032 นายจิรัฐพล เชิดฉาย 41สระแก้ว 19
52410033 นายจิรายุ โกศลจิตร์ 41สระแก้ว 39
52410034 นางสาวจุฑารัตน์ พวงทอง 41สระแก้ว 34
52410037 นางสาวดลรญา กัลยาวงค์ 41สระแก้ว 36
52410038 นางสาวดวงมณี ทองเจริญดี 41สระแก้ว 42
52410039 นางสาวทิพรัตน์ มุ่งครองกลาง 41สระแก้ว 23
52410041 นางสาวนริศรา ลาดนอก 41สระแก้ว 17
52410043 นายปกรณ์ วิชชุเวทิน 41สระแก้ว 44
52410044 นายปัญญา สิงห์ 41สระแก้ว 43
52410045 นางสาวมณีรัตน์ จันทร์ตรา 41สระแก้ว 30
52410049 นางสาวกาญจนรัตน์ แก้วสุวรรณ์ 41สระแก้ว 38
52410051 นางสาวอนัญพร ธนะดำรงชัยพร 41สระแก้ว 33
52410053 นางสาวอำพันทอง นัดไป 41สระแก้ว 28
52410055 นางสาวอุมาพร เสียงวิไล 41สระแก้ว 30
52410134 นางสาวจินตนา สุขมีกลิ่น 41สระแก้ว 29
52410144 นางสาวณัฐนรี มาสมพงษ์ 41สระแก้ว 34
52410145 นางสาวดวงกมล จึงวานิช 41สระแก้ว 42
52410155 นางสาวปภัสรา เอี่ยมศิริ 41สระแก้ว 38
52410156 นางสาวปรัศณีย์ แก้วขาว 41สระแก้ว 39
52410162 นางสาวเพ็ญนภา ศรีเพชร 41สระแก้ว 37
52410165 นางสาวเยาวเรศ รัตนจรัญ 41สระแก้ว 28
52410167 นายวรวัชร เพชรคง 41สระแก้ว 34
52410180 นางสาวสุจิตรา บุญเจริญ 41สระแก้ว 28
52410182 นางสาวเสาวลักษณ์ คงชื่น 41สระแก้ว 40
52410183 นางสาวหฤทัย เต้นพิทักษ์ 41สระแก้ว 32
52410207 นางสาวณัชชา พงษ์โชติพิชยา 41สระแก้ว 33
52410209 นางสาวมุกดา ชัยสงคราม 41สระแก้ว 30
52410213 นายวีระชัย จันทรังษี 41สระแก้ว 45
52410217 นางสาวจริยา ใจธรรม 41สระแก้ว 26
52410219 นายชาญพิชิต ศรีสองชัย 41สระแก้ว 32
52410220 นางสาวตรีณัท นนท์ดนัยพัชร์ 41สระแก้ว 26
52410221 นางสาวธัญลักษณ์ ชนะกุล 41สระแก้ว 22
52410223 นางสาวประภัสสร หงษ์ทอง 41สระแก้ว 32
52410224 นางสาวปรียานุช ปัญจะกูล 41สระแก้ว 31
52410225 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ เกิดสังข์ 41สระแก้ว 34
52410226 นางสาวรุจิรา ดงเจริญ 41สระแก้ว 27
52410228 นางสาวศรีประภา ศรีพันลำ 41สระแก้ว ขาดสอบ
52410229 นางสาวสาวิตรี เทศสี 41สระแก้ว 28
52410231 นางสาวอมรรัตน์ สายทอง 41สระแก้ว 33
52410254 นายณัฐพงษ์ แก้วปราณีต 41สระแก้ว 31
52410258 นางสาวปรางเพ็ญ เตชะนันท์ 41สระแก้ว 14
52410269 นายสรโชติ สุขศิริ 41สระแก้ว 25
52410270 นายสิทธิศักดิ์ ควรหาผล 41สระแก้ว 36
52410271 นายสุวิชชา ขจรรัตน์ 41สระแก้ว 37
52410272 นายเสรี สร้อยพลอย 41สระแก้ว 22
52410273 นางสาวอังศุมา ลุมไธสง 41สระแก้ว 18
52410275 นางสาวไอลดา มูลม่อม 41สระแก้ว 29
52410281 นายธีรยุทธ ชุ่มจิตต์ 41สระแก้ว 44
52410302 นางสาวกนกวรรณ ประกาลัง 41สระแก้ว 32
52410303 นางสาวก้อย ลือขจร 41สระแก้ว 18
52410304 นางสาวกาญจนา อินทศร 41สระแก้ว 23
52410305 นายกาลัญญู พวงเกาะ 41สระแก้ว 26
52410306 นายกิตติคุณ ล้อมจันทร์ 41สระแก้ว 28
52410307 นายกิตติพงษ์ งามบุญ 41สระแก้ว 21
52410308 นายเกียรติรัฐพล หันทะยุง 41สระแก้ว 34
52410309 นางสาวคีร์ตภัทร พรมงาม 41สระแก้ว ขาดสอบ
52410310 นางสาวจุฑาลักษณ์ ถาวรจิตร 41สระแก้ว 23.75
52410311 นางสาวเจนจิรา อาแว 41สระแก้ว 38
52410312 นางสาวฐิติรัตน์ ทองพันธ์ 41สระแก้ว 29
52410313 นายจตุพร สุวรรณประเวก 41สระแก้ว 45
52410314 นายไตรนิกส์ วรรณพิรุณ 41สระแก้ว 30
52410315 นางสาวทิพวัลย์ จันทร์สิงห์ 41สระแก้ว 28
52410316 นายธงชัย คำสนิท 41สระแก้ว 24
52410317 นายธนพัฒน์ ภักดีสู่สุข 41สระแก้ว 25
52410318 นายธนากร อุดร 41สระแก้ว 26
52410319 นางสาวนริศรา ท่าประดุจ 41สระแก้ว 34
52410320 นายนฤดล สุขศรี 41สระแก้ว 28
52410321 นางสาวนันทนา โกเมทร์ 41สระแก้ว 38
52410322 นางสาวนุชจรี ประยงค์ 41สระแก้ว 28
52410323 นายปรีดา เนาว์กุด 41สระแก้ว 19
52410324 นางสาวปรียานุช ทูคำมี 41สระแก้ว 33
52410325 นางสาวปวีณา พรมประเสริฐ 41สระแก้ว 19.95
52410327 นางสาวรัญญา นาคสุข 41สระแก้ว 38
52410328 นางสาวรัตนา รองจำนงค์ 41สระแก้ว 40
52410329 นายรุ่งอรุณ เปลี่ยนประเสริฐ 41สระแก้ว 42
52410330 นายศรัญญู ดอกมาลี 41สระแก้ว 26.6
52410331 นายศราวุธ หันทะยุง 41สระแก้ว 23
52410332 นางสาวศศิธร นิรปัณนา 41สระแก้ว 31
52410333 นายสถาพร สถิตย์พรม 41สระแก้ว 28
52410334 นายสันติ สมบุญ 41สระแก้ว 20
52410335 นายสุธิทัต กะทงยาม 41สระแก้ว 24
52410336 นางสาวสุพัตรา อาศักดา 41สระแก้ว 22.8
52410337 นางสาวสุภาภรณ์ บุญมาเครือ 41สระแก้ว 23
52410338 นายสุรเดช เกษสกุล 41สระแก้ว 47
52410339 นางสาวสุรีย์พร สมบูรณ์พงษ์ 41สระแก้ว 31
52410340 นายอธิป สังข์จุ้ย 41สระแก้ว 41
52410341 นายอนุวัฒน์ จันทร์เทพ 41สระแก้ว 28
52410342 นายอภิศักดิ์ เลี้ยงรัตนชัยกุล 41สระแก้ว 35
52410349 นางสาวชุติมา กุลสอาด 41สระแก้ว 49
52410350 นางสาวนริศรา ทับทิมศรี 41สระแก้ว 30
52410351 นางสาววันดี สิริเมฆ 41สระแก้ว 28
52410352 นายอรรถพล มีชาญ 41สระแก้ว 36
52440670 นายธฤษ กลางยะแสนย์ 41สระแก้ว 44
51412284 นางสาวพรรณรัตน์ ไหวหากิจ 42สระแก้ว 36
52030103 นางสาวกรกนก รุ่งเรืองบูรณะกุล 42 34
52030104 นางสาวกรรณิการ์ เทพมงคล 42 44
52030107 นางสาวแก้วตา วงศ์กำภู 42 44
52030109 นายจิตชนม์ ผลประยูร 42 46
52030113 นางสาวธนสร สมทอง 42 49
52030114 นางสาวธิดารัตน์ สะโจ 42 40
52030115 นายนวดล สุทธิวรยานนท์ 42 42
52030116 นางสาวนวภัค เจริญวราวุฒิ 42 44
52030119 นางสาวปริยาภา เกตุกูล 42 37
52030121 นางสาวพรสุดา กันแก้ว 42 52
52030123 นายยุทธนา ทองแพง 42 46
52030124 นางสาววนิดา คณาวัฒนกุล 42 41
52030129 นางสาวสุกฤตา พุ่มทอง 42 49
52030393 นายต่อศักดิ์ กวางประสิทธิ์ 42 35
52030394 นายธเนศ ทุมโนนท์ 42 32
52030395 นางสาวปรัศนีย์ นาคคำ 42 41
52030398 นางสาวปิยะนุช ยงยุทธ 42 35
52030399 นางสาวพรทิพย์ พลศรี 42 43
52030400 นางสาวพรวิภา ฉิมประสูติ 42 32
52030401 นายไพรัช อิฐรัตน์ 42 50
52030405 นางสาววราภรณ์ จันบุญแย้ม 42 38
52030407 นางสาวสุพัตรา รอมลี 42 28
52030408 นางสาวสุภาวดี ไกรมาตย์ 42 40
52030662 นางสาวพรรณารัตน์ เกลื้อนสม 42 35
52030664 นางสาวพิมพ์ชนก ชุ่มอารมณ์ 42 39
52030665 นางสาวภัสรภรณ์ ชื่นกมล 42 37
52030669 นางสาวสายฝน สะแกทอง 42 34
52030670 นางสาวสุพิศ เหลื่อมแก้ว 42 35
52030736 นางสาวสิริรัตน์ สุดสาย 42 36
52030871 นางสาวกรรณิการ์ อินทแสน 42 44
52030872 นางสาวกัลยา จิระเกษมนุกูล 42 39
52030873 นายจตุรงค์ อยู่กำเหนิด 42 41
52030874 นางสาวจันทร์ทิพย์ อนันตกูล 42 52
52030875 นางสาวจุฑามาศ ปานทับ 42 50
52030876 นางสาวฉัตรสุดา เจริญรัตน์ 42 34
52030877 นางสาวชไมพร ก้อนอาทร 42 47
52030878 นางสาวชลสิตพรรณ อัศเวศน์ 42 49
52030880 นางสาวปวีณา โพนทัน 42 52
52030881 นางสาวพิมพ์ชนก เล็นคำ 42 41
52030883 นายภูมินทร์ หลงสมบูรณ์ 42 63
52030884 นางสาวมินตรา บ้งทัด 42 34
52030885 นางสาวฤทัยรัตน์ สิงห์บุบผา 42 49
52030886 นายวรพัฒน์ มงคลกาวิล 42 40
52030887 นางสาววาริส แก้วภักดี 42 46
52030889 นางสาวสิริภัทรญาย์ อินฉุย 42 49
52030890 นางสาวสุนิสา ชูสวัสดิ์ 42 51
52030891 นางสาวสุวรีย์ แย้มขยาย 42 45
52030892 นายอภิวัฒน์ วุฒิพิศาล 42 50
52030893 นางสาวอาภัสรา ไทยประเสริฐ 42 35
52410004 นางสาวจินดารัตน์ โตมะนิตย์ 42สระแก้ว 33
52410012 นายตุลย์ หลักเพชร์ 42สระแก้ว 32
52410014 นางสาวนิภาภรณ์ ชัยณรงค์รัตน์ 42สระแก้ว 26
52410016 นายพชรพล ธรรมมา 42สระแก้ว 32
52410019 นางสาวเพ็ญนภา บุญแต้ม 42สระแก้ว 27
52410030 นางสาวสุภาวรรณ์ คำพันธ์ 42สระแก้ว 42
52410064 นางสาวจันทิมา พูลสวัสดิ์ 42สระแก้ว 35
52410070 นายชาญชัย จันทพันธ์ 42สระแก้ว 37
52410071 นางสาวชีวานันต์ คุณเศษ 42สระแก้ว 26
52410079 นายธนกฤต ม่วงมีค่า 42สระแก้ว 47
52410083 นางสาวธนิษฐา ลิ่มวงษ์ 42สระแก้ว 35
52410091 นางสาวผัลย์สุภา โรจนะ 42สระแก้ว 31.35
52410093 นายพิฐิวัฒ ลีลาพากเพียร 42สระแก้ว 42
52410095 นายพิสุทธิ์ ผ่านสำแดง 42สระแก้ว 36
52410103 นางสาวรัตนาภรณ์ อาชีวะเกษะ 42สระแก้ว 45
52410106 นางสาววราภรณ์ สังข์กุล 42สระแก้ว 44
52410188 นายกรกช จั่นสำอางค์ 42สระแก้ว 28
52410192 นางสาวทัศนีย์ ผดุงพร 42สระแก้ว 35
52410193 นางสาวทิพย์มลฑา หาฤกษ์ดี 42สระแก้ว 33
52410238 นางสาวฐนิดา ชื่นอารมณ์ 42สระแก้ว 33
52410241 นางสาวนฤมล อาสาสะนา 42สระแก้ว 30
52410243 นางสาวมณฑิรา เคนพันค้อ 42สระแก้ว 35
52410244 นางสาววราภรณ์ ศิริผล 42สระแก้ว 39
52410245 นางสาวศศิธร ดิษฐ์ธวัช 42สระแก้ว 33
52410246 นายสินทรนง อุปดิษฐ์ศรี 42สระแก้ว 39
52410276 นางสาวกรองขวัญ จันทร์นุ่ม 42สระแก้ว ขาดสอบ
52410279 นางสาวเทวิกา เขินไทย 42สระแก้ว 35
52410280 นายธราพงษ์ โสภา 42สระแก้ว 23
52410284 นางสาวเบญญารัศม์ คณาพงษ์วราภัทร์ 42สระแก้ว ขาดสอบ
52410285 นางสาวปาริชาติ ตั้งต้นตระกูลกิจ 42สระแก้ว 23
52410286 นายพัชรศักดิ์ แร่กาสินธุ์ 42สระแก้ว 32
52410287 นายพิสิษฐ์ กลิ่นขจร 42สระแก้ว 35
52410288 นายภราดร บุญขวัญ 42สระแก้ว 32
52410291 นายสมเกียรติ เอี่ยมจำรัส 42สระแก้ว 31
52410296 นายสุรศักดิ์ สิทธิพล 42สระแก้ว 28
52410300 นายอภิมุข โสภาค 42สระแก้ว 44
52410301 นายเอกรินทร์ ฟองเกิด 42สระแก้ว ขาดสอบ
52410348 นายธวัชชัย ใจบุญ 42สระแก้ว 25
51410662 นางสาวอนงค์นาจ บุญชื่น 43สระแก้ว 55
52410006 นายชัชนันท์ พันธุ์เจริญ 43สระแก้ว 35
52410008 นายณัฐพล ภูมิวาลย์ 43สระแก้ว 33
52410010 นางสาวดาราวรรณ รอดกร 43สระแก้ว 32
52410015 นางสาวปิยะฉัตร์ ปิตะรังษี 43สระแก้ว 29
52410017 นายพูลสวัสดิ์ อภิญ 43สระแก้ว 40
52410020 นางสาวภารวี บัวเผื่อนน้อย 43สระแก้ว 35
52410023 นางสาววันเพ็ญ อ้วนตะขบ 43สระแก้ว 32
52410027 นายสุทัศ บุราณวัตร 43สระแก้ว 40
52410028 นางสาวสุพัตรา นรสิงห์ 43สระแก้ว 30
52410061 นางสาวเกศินี ศิลประดิษฐ์ 43สระแก้ว 29
52410066 นายจิรายุ เรืองเทพ 43สระแก้ว 43
52410067 นางสาวชฎาพร ทะนวนรัมย์ 43สระแก้ว 33
52410072 นางสาวฐณัฏตา มั่นคง 43สระแก้ว 46
52410074 นายณัฐวุฒิ สุนา 43สระแก้ว 42
52410084 นายธีรชัย แต้มพงษ์ 43สระแก้ว 36
52410089 นางสาวนุชจิรารัตน์ อัศฤกษ์ 43สระแก้ว 38
52410092 นางสาวพัชรี สุขแก้ว 43สระแก้ว 26
52410096 นางสาวเพ็ญพิชชา ปลอดชูแก้ว 43สระแก้ว 40
52410107 นายวิรุฬห์ เพ็งศรี 43สระแก้ว 37
52410108 นายศราวุธ ทับทิม 43สระแก้ว 33
52410118 นางสาวสุรีรัตน์ แสงจันทร์ 43สระแก้ว 34
52410120 นายเสถียร อินทวัฒน์ 43สระแก้ว 33
52410126 นางสาวอาภาจรี พูลประเสริฐ 43สระแก้ว 39
52410194 นางสาวทิพาพรรณ คำมั่งคง 43สระแก้ว ขาดสอบ
52410195 นายนิภัทร์ เที่ยงธรรม 43สระแก้ว 54
52410198 นายภูเบศร์ เทพพิทักษ์ 43สระแก้ว 51
52410232 นางสาวกฤติยา ชมจินดา 43สระแก้ว 35
52410233 นางสาวกาญจนา นิลเขียว 43สระแก้ว 36
52410235 นางสาวจารุวรรณ บุญโท 43สระแก้ว 34
52410236 นางสาวจิราภรณ์ แซ่เตีย 43สระแก้ว 29
52410239 นายทรงพล ชุ่มเจริญ 43สระแก้ว 23
52410240 นายทศพร ชุ่มเจริญ 43สระแก้ว 34
52410242 นางสาวนัตติยา เวชกามา 43สระแก้ว 24
52410277 นายจักรพันธ์ คำเวียงคำ 43สระแก้ว ขาดสอบ
52410278 นางสาวชนิดา นันทชัยศรี 43สระแก้ว 35
52410282 นางสาวน้ำอ้อย สุริย์วรรณ์ 43สระแก้ว 33
52410283 นางสาวนิภาดา ภาระวงศ์ 43สระแก้ว 23
52410289 นางสาวมนลภัส กิจขยัน 43สระแก้ว ขาดสอบ
52410290 นายวิศรุจ อ่องลออ 43สระแก้ว 25
52410292 นางสาวสลิลา รังสรรค์ 43สระแก้ว 24
52410293 นายสิทธิพร บุญสอน 43สระแก้ว 40
52410294 นางสาวสุปราณี วายลม 43สระแก้ว 26
52410295 นางสาวสุพรรณี ศิริพงษ์ 43สระแก้ว 24
52410298 นายอนุชา ศิลาผ่อง 43สระแก้ว ขาดสอบ
52410299 นางสาวอโนชา แซ่โง้ว 43สระแก้ว 28